prawa obywatelskie

 

Skrócony Program Normalnego Kraju

 

1. Ustrój Państwa

Zmiana systemu na prezydencki:

- pominięcie funkcji premiera, połączenie jej z funkcją prezydenta,
- jednoizbowy parlament w postaci sejmu,
- posłowie wybierani w systemie jednomandatowych okręgów wyborczych,
- kadencyjność wybranych władz - maksymalnie dwie kadencje,
- możliwość pozbawienia mandatu poselskiego posła z danego okręgu w drodze referendum,
- możliwość stanowienia prawa w drodze referendum,
- wszystkie referenda są wiążące, niezależnie od frekwencji,
- zmniejszenie liczby ministerstw.

Sądownictwo:
- sędziowie i prokuratorzy wyłaniani w wyniku wyborów powszechnych,
- raz rozpoczęta sprawa musi się zakończyć bez przerywania posiedzenia sądu wydaniem wyroku.

2. Bezpieczeństwo Narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

- reforma prawa, surowe karanie bandytów,
- dobrze wyszkolona i finansowana policja oraz inne służby nakierowane na służbę obywatelom, komendant policji wybierany w wyborach powszechnych,
- ułatwienie obywatelom dostępu do broni palnej,
- kara śmierci dla morderców,
- prace społeczne - za drobne przewinienia.

Bezpieczeństwo zewnętrzne:

- reforma armii,
- wyposażenie wojska w nowoczesny sprzęt.

3. Gospodarka i finanse publiczne

Edukacja:

- obowiązek edukacyjny ograniczony do szkoły podstawowej (8 lat, bez gimnazjum, przywrócenie systemu sprzed reformy Buzka),
- zminimalizowana podstawa programowa (więcej autonomii dla szkół w budowie własnych programów nauczania),
- dobrowolność wyboru szkoły dla dziecka,
- bony oświatowe i likwidacja MEN - system przejściowy finansowania systemu edukacji, zmierzający do wprowadzenia pełnej dobrowolności szkolnictwa.

Świadczenia emerytalne:

- dobrowolność ubezpieczeń społecznych,
- honorowanie nabytych praw emerytalno-rentowych,
- każdy opłacający składki ZUS do czasu reformy, po osiągnięciu wieku emerytalnego dostanie emeryturę proporcjonalnie mniejszą o skrócony czas opłacania składek. Państwo jest tego gwarantem.

Zdrowie:

- dobrowolność ubezpieczeń zdrowotnych.

Infrastruktura:

- stawiamy na rozbudowę sieci autostrad, które mają być bezpłatne dla obywateli.

System podatkowy