prawa obywatelskie

Kongres Krajowy partii Normalny Kraj odbędzie się 12 marca 2017r. o godz. 10:00. Miejsce: Sosnowiec, przy ul. Żeromskiego 7.

Zawiadomienie o Kongresie Krajowym Normalnego Kraju

Kongres Krajowy partii Normalny Kraj odbędzie się 12 marca 2017r. o godz. 10:00. Miejsce: Sosnowiec, przy ul. Żeromskiego 7, Restauracja "KREDENS".

Plan obrad:

1. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie planu obrad.
3. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.
4. Głosowanie ws. absolutorium dla Członków Zarządu.
5. Wybór Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, liczby wiceprezesów i Wiceprezesów Partii.
6. Wybór Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór Członków Sądu Partyjnego.
8. Dyskusja i głosowanie nad propozycjami poprawek do Statutu Partii.
9. Uchwały i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Lista poprawek:

Poprawka nr 1

§3 ust. 1 przyjmuje treść:
1. Członkiem Zwyczajnym partii może być osoba, która:
a) spełnia warunki przewidziane prawem Rzeczypospolitej Polskiej
b) akceptuje Statut i Program partii
c) złożyła deklaracja członkowską, opatrując ją własnym podpisem
d) opłaciła przynajmniej jedną miesięczną składkę członkowską.
Dodaje się ust. 2 i 3: 2. Wzór deklaracji ustala i zatwierdza Zarząd Krajowy.
3. Członkostwo Zwyczajne rozpoczyna się od daty zaksięgowania na koncie partyjnym pierwszej składki wpłaconej przez danego Członka i po spełnieniu pozostałych wymogów określonych w ust. 1. Wykreśla się ust. 2 ? 3, zaś ust. 4 pozostaje bez zmian. Wykreśla się dział ?Zasady uzyskania członkostwa w partii? oraz §12 ust. 11. Zmiany w numeracji dalej odpowiednio.

Poprawka nr 2
W §11 ust. 2 wykreśla się ?oraz kandydaci?, w ust. 10 wykreśla się ?lub kandydat?, w §12 ust. 13 ?lub kandydata?.

Poprawka nr 3
Do §12 dodaje się art. 14 o treści: 14. Zarząd Krajowy może odmówić umieszczenia na liście (veto) zatwierdzonego przez Okręg kandydata, co musi wiązać się z uargumentowaniem decyzji i dany okręg podaje nazwisko innego kandydata.

Poprawka nr 4
Do §5 dodaje się art. 3 o treści: 3. W wyjątkowych sytuacjach Prezes może podjąć decyzję o zawieszeniu Członka i skierować wniosek do Sądu o wymierzenie kary. Wówczas Zarząd Krajowy na najbliższym posiedzeniu rozpatruje tę decyzję, a w przypadku jej odrzucenia ma prawo zawiesić Prezesa, co wiąże się ze zwołaniem Kongresu do oceny tego zawieszenia przez Członków. W przypadku zawieszenia innych członków Zarządu, Zarząd w porozumieniu z Radą Krajową mianuje p.o. na danym wakacie do czasu zwołania najbliższego Kongresu.

Poprawka nr 5
W §13 ust. 4 p. 4 po wyrazie ?uchwalanie? dodaje się ?w porozumieniu z Zarządem?, zaś po wyrazie ?okręgów? dodaje się: ?, publicznie dostępnych?.

Podziel się z przyjaciółmi: