prawa obywatelskie

Kongres Krajowy partii Normalny Kraj odbędzie się 5 lutego 2017r. o godz. 12:00. Miejsce: Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 40

Zawiadomienie o Kongresie Krajowym Normalnego Kraju

Kongres Krajowy partii Normalny Kraj odbędzie się 5 lutego 2017r. o godz. 12:00. Miejsce: Piotrków Trybunalski, ul. Narutowicza 40, Restauracja "GulJana".

Plan obrad:

1. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej i przyjęcie planu obrad.
3. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.
4. Głosowanie ws. absolutorium dla Członków Zarządu.
5. Wybór Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, liczby wiceprezesów i Wiceprezesów Partii.
6. Wybór Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór Członków Sądu Partyjnego.
8. Dyskusja i głosowanie nad propozycjami poprawek do Statutu Partii.
9. Uchwały i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Lista poprawek:

Poprawka nr 1.

§3 ust. 4 lit. d, o brzemieniu: "nieopłacania przez okres co najmniej 6 miesięcy składek członkowskich, chyba że Zarząd Krajowy zwolnił członka z jej opłacania ze względu na sytuację życiową,"

nabiera brzmienia: "nieopłacania przez okres co najmniej 6 miesięcy składek członkowskich,"

§7 ust. 4 o brzmieniu: "Opłacania składek członkowskich, chyba że członek został zwolniony z jej opłacania na skutek sytuacji życiowej."

nabiera brzmienia: "Opłacania składek członkowskich."

Poprawka nr 2.

§4 ust. 5, o brzmieniu: "Staż kandydacki rozpoczyna się od daty zaksięgowania na koncie partyjnym pierwszej składki, wpłaconej przez daną osobę po spełnieniu pozostałych wymogów określonych w §3 ust.1."

nabiera brzmienia: "Staż kandydacki rozpoczyna się od daty zaksięgowania na koncie partyjnym pierwszej składki, wpłaconej przez daną osobę pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w §3 ust.1."

§4 ust. 6, o brzmieniu: "Członkostwo Zwyczajne rozpoczyna się od daty zaksięgowania na koncie partyjnym pierwszej składki wpłaconej przez danego Członka po spełnieniu pozostałych wymogów określonych w §3 ust.3."

nabiera brzmienia: "Członkostwo Zwyczajne rozpoczyna się od daty zaksięgowania na koncie partyjnym pierwszej składki wpłaconej przez danego Członka pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w §3 ust.3."

Poprawka nr 3.

§11 ust. 1 o brzmieniu: "Kongres Krajowy, zwany dalej Kongresem, zwoływany jest przez Prezesa Partii nie rzadziej niż raz na rok, ponadto Kongres zwołuje się jako nadzwyczajny:"

nabiera brzmienia: "Kongres Krajowy, zwany dalej Kongresem, zwoływany jest przez Prezesa Partii nie rzadziej niż raz na dwa lata, ponadto Kongres zwołuje się jako nadzwyczajny:"

Poprawka nr 4.

§13 ust.1, o brzmieniu: "Członkami Rady Głównej Partii są wszyscy przewodniczący okręgów partii."

nabiera brzmienia: "Członkami Rady Głównej Partii są wszyscy Prezesi Okręgów Partii."

§16 ust. 5, o brzmieniu: "Na Kongresie Założycielskim Okręgu Partii wybierany jest Przewodniczący Okręgu oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna. Okręg przyjmuje regulamin funkcjonowania Okręgu oraz regulamin przyszłych Kongresów Okręgowych. Na Kongresie Założycielskim obowiązuje regulamin wzorcowy, opracowany przez Zarząd Krajowy."

nabiera brzmienia: "Na Kongresie Założycielskim Okręgu Partii wybierany jest Prezes Okręgu oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna. Okręg przyjmuje regulamin funkcjonowania Okręgu oraz regulamin przyszłych Kongresów Okręgowych. Na Kongresie Założycielskim obowiązuje regulamin wzorcowy, opracowany przez Zarząd Krajowy."

§16 ust. 10, o brzmieniu: "Kongres Okręgowy zwołuje się nie rzadziej niż raz na rok, zwoływany jest przez Przewodniczącego Okręgu z własnej inicjatywy bądź na wniosek 30% członków z danego okręgu."

nabiera brzemienia: "Kongres Okręgowy zwołuje się nie rzadziej niż raz na rok, zwoływany jest przez Prezesa Okręgu z własnej inicjatywy bądź na wniosek 30% członków z danego Okręgu."

Poprawka nr 5.

§6 ust. 6, o brzmieniu: "Lista kandydatów partii do wyborów samorządowych, do sejmu, do senatu i na prezydenta Polski jest ustalana metodą prawyborów. Prawo głosu mają wszyscy członkowie partii zamieszkali w okręgu wyborczym, którego wybory dotyczą. Każdy członek partii ma prawo wysuwać kandydatów do prawyborów i w nich uczestniczyć. Każdy kandydat musi spełnić kryteria określone przez Radę Główną."

nabiera brzmienia: "Lista kandydatów partii do wyborów samorządowych, Sejmu, Senatu i na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest ustalana metodą prawyborów. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy Członkowie Zwyczajni partii zamieszkali w okręgu wyborczym, którego wybory dotyczą. Każdy Członek partii ma prawo wysuwać kandydatów do prawyborów i w nich uczestniczyć. Każdy kandydat na stanowisko publiczne z ramienia partii musi spełniać kryteria określone przez Radę Główną."

Poprawka nr 6.

§11 ust. 4, o brzmieniu: "Zawiadomienie dotyczące Kongresu, tj. data i miejsce, planowane poprawki do Statutu Partii oraz plan obrad muszą być podane do wiadomości członków nie później niż 28 dni przed datą Kongresu, ponadto informacja o planowanym Kongresie powinna być podana do wiadomości członków co najmniej 7 dni przed zawiadomieniem o Kongresie, aby umożliwić zgłaszanie projektów poprawek Statutu."

nabiera brzmienia: "Zawiadomienie dotyczące Kongresu, tj. data, miejsce oraz plan obrad muszą być podane do wiadomości członków nie później niż 30 dni przed datą Kongresu."

Poprawka nr 7.

§13 ust. 4 pkt. 4, o brzmieniu: "uchwalanie jednakowych dla wszystkich okręgów kryteriów dotyczących wyboru kandydatów do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dla których przeprowadzane są prawybory."

nabiera brzmienia: "uchwalanie jednakowych dla wszystkich Okręgów kryteriów dotyczących wyboru kandydatów do Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych wyborów na stanowiska publiczne dla których przeprowadzane są prawybory."

Poprawka nr 8.

§18 ust. 2, o brzmieniu: "Do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie, staż kandydacki trwa minimum 14 dni. Po tym dniu obowiązuje staż określony w §3, ust.3, lit. a."

nabiera brzmienia: "Do dnia 31 grudnia 2018 roku włącznie, staż kandydacki trwa minimum 14 dni. Po tym dniu obowiązuje staż określony w §3, ust.3, lit. a."

Poprawka nr 9.

§3, nabiera brzmienia:

"Uzyskać członkostwo w partii, może otrzymać:
a) każdy obywatel Polski,
b) ukończył 16 lat."

Poprawka nr 10.

§4, nabiera brzmienia:

"Zasady otrzymania członkostwa w partii:
a) przez opłacenie składek członkowskich,
b) wypełnienie deklaracji członkowskiej "on line"."

Podziel się z przyjaciółmi: