Kongres-Krajowy

Zawiadomienie o Kongresie Krajowym Normalnego Kraju

Opublikowano: 29-10-2017

Kongres Krajowy partii Normalny Kraj odbędzie się 26. listopada 2017r. o godz. 12:00.
Miejsce: Piotrków Trybunalski, ul. Targowa 10B/5.

 

Plan obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa partii
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Kongresu
4. Przyjęcie planu obrad
5. Sprawozdanie Prezesa partii
6. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej
7. Sprawozdanie Skarbnika o sytuacji finansowej partii
8. Głosowanie ws. absolutorium dla Członków Zarządu
9. Wybór Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, liczby wiceprezesów i Wiceprezesów Partii
10. Wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej
11. Wybór członków Sądu Partyjnego
12. Dyskusja i głosowanie nad propozycjami poprawek do Statutu partii
13. Uchwały i wolne wnioski
14. Zamknięcie obrad

 

 

 

Proponowane poprawki do Statutu Partii Normalny Kraj. Łącznie.

Poprawka nr 1.

Skreślenie §3 ust. 1 lit. f w brzmieniu: „została przyjęta uchwałą Zarządu Partii w poczet kandydatów.”

Poprawka nr 2.

Dopisanie §3 ust. 1 lit. f w brzmieniu: „opłaciła wymagane składki na konto partii”

Poprawka nr 3.

Skreślenie §3 ust. 3 lit. c w brzmieniu: „uzyskała pozytywną rekomendację od co najmniej dwóch dowolnych Członków Zwyczajnych Partii”

Poprawka nr 4.

§3 ust. 3 lit.d c w brzmieniu: „uzyskała status Członka Zwyczajnego zgodnie z §4”

nabiera brzmienia: ” opłaciła wymagane składki na konto partii”

Poprawka nr 5.

Skreślenie §4 ust. 1 w brzmieniu: ” O przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata do Partii decyduje Zarząd Krajowy w drodze uchwały.”

Poprawka nr 6.

§4 ust. 1-5 – poprawa numeracji po skreśleniu pierwszego ustępu.

Poprawka nr 7.

§3 ust. 4 lit. d, o brzemieniu: „nieopłacania przez okres co najmniej 6 miesięcy składek członkowskich, chyba że Zarząd Krajowy zwolnił członka z jej opłacania ze względu na sytuację życiową,”

nabiera brzmienia: „ nieopłacania przez okres co najmniej 6 miesięcy składek członkowskich,”

§7 ust. 4 o brzmieniu: „Opłacania składek członkowskich, chyba że członek został zwolniony z jej opłacania na skutek sytuacji życiowej.”

nabiera brzmienia: „Opłacania składek członkowskich.”

Poprawka nr 8.

§4 ust. 5, o brzmieniu: „Staż kandydacki rozpoczyna się od daty zaksięgowania na koncie partyjnym pierwszej składki, wpłaconej przez daną osobę po spełnieniu pozostałych wymogów określonych w §3 ust.1.”

nabiera brzmienia: „Staż kandydacki rozpoczyna się od daty zaksięgowania na koncie partyjnym pierwszej składki, wpłaconej przez daną osobę pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w §3 ust.1.”

§4 ust. 6, o brzmieniu: „Członkostwo Zwyczajne rozpoczyna się od daty zaksięgowania na koncie partyjnym pierwszej składki wpłaconej przez danego Członka po spełnieniu pozostałych wymogów określonych w §3 ust.3.”

nabiera brzmienia: „Członkostwo Zwyczajne rozpoczyna się od daty zaksięgowania na koncie partyjnym pierwszej składki wpłaconej przez danego Członka pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów określonych w §3 ust.3.”

Poprawka nr 9.

§11 ust. 1 o brzmieniu: „Kongres Krajowy, zwany dalej Kongresem, zwoływany jest przez Prezesa Partii nie rzadziej niż raz na rok, ponadto Kongres zwołuje się jako nadzwyczajny:”

nabiera brzmienia: „Kongres Krajowy, zwany dalej Kongresem, zwoływany jest przez Prezesa Partii nie rzadziej niż raz na dwa lata, ponadto Kongres zwołuje się jako nadzwyczajny:”

Poprawka nr 10.

§13 ust.1, o brzmieniu: „Członkami Rady Głównej Partii są wszyscy przewodniczący okręgów partii.”

nabiera brzmienia: „Członkami Rady Głównej Partii są wszyscy Prezesi Okręgów Partii. oraz Zarząd Partii”

Poprawka nr 11.

§16 ust 5, o brzmieniu: „Na Kongresie Założycielskim Okręgu Partii wybierany jest Przewodniczący Okręgu oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna. Okręg przyjmuje regulamin funkcjonowania Okręgu oraz regulamin przyszłych Kongresów Okręgowych. Na Kongresie Założycielskim obowiązuje regulamin wzorcowy, opracowany przez Zarząd Krajowy.”

nabiera brzmienia: „Na Kongresie Założycielskim Okręgu Partii wybierany jest Prezes Okręgu oraz Okręgowa Komisja Rewizyjna. Okręg przyjmuje regulamin funkcjonowania Okręgu oraz regulamin przyszłych Kongresów Okręgowych. Na Kongresie Założycielskim obowiązuje regulamin wzorcowy, opracowany przez Zarząd Krajowy.”

Poprawka nr 12.

§16 ust. 10, o brzmieniu: „Kongres Okręgowy zwołuje się nie rzadziej niż raz na rok, zwoływany jest przez Przewodniczącego Okręgu z własnej inicjatywy bądź na wniosek 30% członków z danego okręgu.”

nabiera brzemienia: „Kongres Okręgowy zwołuje się nie rzadziej niż raz na rok, zwoływany jest przez Prezesa Okręgu z własnej inicjatywy bądź na wniosek 30% członków z danego Okręgu.”

Poprawka nr 13.

§6 ust. 6, o brzmieniu: „Lista kandydatów partii do wyborów samorządowych, do sejmu, do senatu i na prezydenta Polski jest ustalana metodą prawyborów. Prawo głosu mają wszyscy członkowie partii zamieszkali w okręgu wyborczym, którego wybory dotyczą. Każdy członek partii ma prawo wysuwać kandydatów do prawyborów i w nich uczestniczyć. Każdy kandydat musi spełnić kryteria określone przez Radę Główną.”

nabiera brzmienia: „Lista kandydatów partii do wyborów samorządowych, Sejmu, Senatu i na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest ustalana metodą prawyborów. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy Członkowie Zwyczajni partii zamieszkali w okręgu wyborczym, którego wybory dotyczą. Każdy Członek partii ma prawo wysuwać kandydatów do prawyborów i w nich uczestniczyć. Każdy kandydat na stanowisko publiczne z ramienia partii musi spełniać kryteria określone przez Radę Główną.”

Poprawka nr 14.

§11 ust. 4, o brzmieniu: „Zawiadomienie dotyczące Kongresu, tj. data i miejsce, planowane poprawki do Statutu Partii oraz plan obrad muszą być podane do wiadomości członków nie później niż 28 dni przed datą Kongresu, ponadto informacja o planowanym Kongresie powinna być podana do wiadomości członków co najmniej 7 dni przed zawiadomieniem o Kongresie, aby umożliwić zgłaszanie projektów poprawek Statutu.”

nabiera brzmienie: „Zawiadomienie dotyczące Kongresu, tj. data i miejsce oraz plan obrad muszą być podane do wiadomości członków nie później niż 30 dni przed datą Kongresu.”

Poprawka nr 15.

§11 ust. 6, o brzmieniu:

” Kongres wybiera: Prezesa Partii, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Partyjnego. Kongres wybiera członków władz krajowych w następującej kolejności: Prezes Partii, Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, Członkowie Sądu Partyjnego. Na kartach do głosowania umieszczane są listy z Kandydatami na poszczególne funkcje w Partii.

Uprawniony do głosowania wybiera:

-jednego Kandydata z listy Kandydatów na Prezesa Partii w przypadku wyboru Prezesa Partii

-jednego Kandydata z listy Kandydatów na Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej

-jednego Kandydata z listy Kandydatów na członków Sądu Partyjnego

Funkcję obejmują kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą ilość głosów.

W przypadku remisu funkcję obejmuje kandydat starszy stażem w partii.”

nabiera brzmienie:

” Kongres wybiera: Prezesa Partii, członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i Sądu Partyjnego. Kongres wybiera członków władz krajowych w następującej kolejności: Prezes Partii, Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej, Członkowie Sądu Partyjnego. Na kartach do głosowania umieszczane są listy z Kandydatami na poszczególne funkcje w Partii.

Uprawniony do głosowania wybiera:

-jednego Kandydata z listy Kandydatów na Prezesa Partii w przypadku wyboru Prezesa Partii
-ustaloną przez Kongres liczbę Kandydatów na wiceprezesów z listy Kandydatów na wiceprezesów
– jednego Kandydata z listy Kandydatów na Skarbnika

– jednego Kandydata z listy Kandydatów na Sekretarza

-jednego Kandydata z listy Kandydatów na Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej

-jednego Kandydata z listy Kandydatów na członków Sądu Partyjnego

Funkcję obejmują kandydaci, którzy w głosowaniu uzyskali kolejno największą ilość głosów.

W przypadku remisu funkcję obejmuje kandydat starszy stażem w partii.”

Poprawka nr 16.

Skreślenie §12 ust. 2. w brzmieniu: ” Prezes Partii samodzielnie powołuje oraz odwołuje Członków Zarządu Krajowego

Poprawka nr 17.

§12 ust. 11 o brzmieniu: o brzmieniu: „Zarząd Krajowy decyduje o przyjęciu na Kandydata i Członka Zwyczajnego.”

nabiera brzmienie: „Zarząd Krajowy decyduje o przyjęciu na Członka Zwyczajnego”

Poprawka nr 18.

§12 ust. 13 o brzmieniu:

„W przypadku rezygnacji, śmierci bądź ustania członkostwa przez Prezesa Partii, najstarszy stażem członek Zarządu Krajowego obejmuje tymczasowo obowiązki Prezesa Partii oraz zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Kongresu Krajowego Partii, nie później niż 90 dni po zaistnieniu wakatu. „

nabiera brzmienie:

„W przypadku rezygnacji, śmierci bądź ustania członkostwa przez Prezesa Partii, oraz w przypadku zawieszenia Prezesa przez Zarząd Krajowy, najstarszy stażem członek Zarządu Krajowego obejmuje tymczasowo obowiązki Prezesa Partii oraz zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Kongresu Krajowego Partii, nie później niż 90 dni po zaistnieniu wakatu. „

Poprawka nr 19.

§12 ust. 1-12 – poprawa numeracji po skreśleniu drugiego ustępu.

Poprawka nr 20.

Dopisanie §12 ust. 13 w brzmieniu: Zarząd Krajowy, lub w przypadkach pilnych Prezes partii ma prawo zawiesić w prawach członka Członka Zwyczajnego, gdy ten działa na szkodę partii. W przypadku jednoosobowej decyzji Prezesa o zawieszeniu, Zarząd Krajowy podejmuje stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Zasadność zawieszenia może zostać podważona i skierowana do rozstrzygnięcia do Sądu Partyjnego. Zawieszenie w prawach członka skutkuje automatycznym zawieszeniem wszystkich funkcji sprawowanych w partii przez tego członka.

§13 ust. 4 pkt. 4, o brzmieniu: „uchwalanie jednakowych dla wszystkich okręgów kryteriów dotyczących wyboru kandydatów do Sejmu oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dla których przeprowadzane są prawybory.”

nabiera brzmienia: „uchwalanie jednakowych dla wszystkich Okręgów kryteriów dotyczących wyboru kandydatów do Sejmu, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych wyborów na stanowiska publiczne dla których przeprowadzane są prawybory.”

Poprawka nr 21.

§18 ust. 2, o brzmieniu: „Do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie, staż kandydacki trwa minimum 14 dni. Po tym dniu obowiązuje staż określony w §3, ust.3, lit. a.”

nabiera brzmienia: „Do dnia 31 grudnia 2018 roku włącznie, staż kandydacki trwa minimum 14 dni. Po tym dniu obowiązuje staż określony w §3, ust.3, lit. a.”

Poprawka nr 22.

§12 ust. 7, o brzmieniu: „Członkowie Zarządu uprawnieni są do reprezentowania Partii na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie reprezentowania Partii na zewnątrz oraz dla ważności oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych wymagane jest działanie co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie w tym Prezesa Partii. Sprawozdania finansowe Partii, w szczególności o których mowa w przepisach o partiach politycznych oraz przepisach o rachunkowości, sporządza i podpisuje jednoosobowo Skarbnik Partii.”

nabiera brzmienia: „Członkowie Zarządu uprawnieni są do reprezentowania Partii na zewnątrz, lecz nie są uprawnieni do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie reprezentowania Partii na zewnątrz wymagane jest działanie co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie w tym Prezesa Partii. Sprawozdania finansowe Partii, w szczególności o których mowa w przepisach o partiach politycznych oraz przepisach o rachunkowości, sporządza i podpisuje jednoosobowo Skarbnik Partii.”

Poprawka nr 23.

Dopisanie §2 ust. 8. w brzmieniu: „Uzyskania pełnej niepodległości wewnętrznej i zewnętrznej dla wszystkich narodów.”

Add a Comment

Musisz być zalogowany w , aby dodać komentarz