Kongres_NK

Zawiadomienie o Kongresie Krajowym Normalnego Kraju

Opublikowano: 02-03-2019

Kongres Krajowy partii Normalny Kraj odbędzie się 10. marca 2019r. o godz. 10:00.
Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 56A.

 

Plan obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa partii.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Kongresu.
4. Przyjęcie planu obrad.
5. Sprawozdanie Prezesa partii.
6. Sprawozdanie Krajowej Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Skarbnika o sytuacji finansowej partii.
8. Głosowanie ws. absolutorium dla Członków Zarządu.
9. Dyskusja i głosowanie nad propozycjami poprawek do Statutu partii.
10. Wybór Prezesa, Sekretarza, Skarbnika, liczby wiceprezesów i Wiceprezesów Partii.
11. Wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
12. Wybór członków Sądu Partyjnego.
13. Uchwały i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

 

Proponowane poprawki do Statutu Partii Normalny Kraj. Łącznie.

 

Poprawka nr 1.

Rozdział I, §1, ust. 5

jest

„Siedzibą partii jest miasto Szczyrk”

ma być

„Siedzibą partii jest miasto stołeczne Warszawa”

Poprawka nr 2.

Rozdział III, §3, ust. 4

usunięcie litery d)

oraz dopisanie ust. 5.

„Nieopłacenie przez okres co najmniej 6 miesięcy składek członkowskich powoduje przeniesienie Członka w poczet Członków Kandydatów. Ponowne przywrócenie Członka do Członków Zwyczajnych nastąpi po złożeniu wniosku do zarządu z pominięciem stażu kandydackiego.”

Poprawka nr 3.

Rozdział VII, §18, ust. 2

jest

„Do dnia 31 grudnia 2018 roku włącznie, staż kandydacki trwa minimum 14 dni. Po tym dniu obowiązuje staż określony w §3, ust.3 lit. a.”

ma być

„Do dnia 31 grudnia 2019 roku włącznie, staż kandydacki trwa minimum 14 dni. Po tym dniu obowiązuje staż określony w §3, ust.3 lit. a.”

Poprawka nr 4.

Rozdział IV, §15, ust. 1

jest

„Sąd Partyjny dalej zwany Sądem składa się z 11 członków wybranych przez Kongres. Wybiera on ze swojego grona Przewodniczącego Sądu Partyjnego.”

ma być

„Sąd Partyjny dalej zwany Sądem składa się z 5 Członków wybranych przez Kongres. Wybiera on ze swojego grona Przewodniczącego Sądu Partyjnego.”

Poprawka nr 5.

Rozdział IV, §15, ust. 2

jest

„Sąd Partyjny jest sądem dwuinstancyjnym. W pierwszej instancji Sąd orzeka w składzie 3. sędziów, a w drugiej instancji w składzie 5. sędziów, przy czym nie mogą to być ci sami sędziowie, którzy orzekali w pierwszej instancji.”

ma być

„Sąd Partyjny jest sądem dwuinstancyjnym. W pierwszej instancji Sąd orzeka w składzie 3. sędziów, a w drugiej instancji w składzie 5. sędziów.”

Poprawka nr 6.

Rozdział III, §6

dopisanie ust. 7

„We wszystkich wyborach Kandydat z ramienia komitetu partii Normalny Kraj nie musi być Członkiem partii Normalny Kraj.”

Poprawka nr 7.

Rozdział IV, §11

dopisanie ust. 11

„Kongres Krajowy może być również przeprowadzony za pomocą łączy internetowych, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów formalnych.”

Poprawka nr 8.

Rozdział III, §6, ust. 6

jest:

„6. Lista kandydatów partii do wyborów samorządowych, Sejmu, Senatu i na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest ustalana metodą prawyborów. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy Członkowie Zwyczajni partii zamieszkali w okręgu wyborczym, którego wybory dotyczą. Każdy Członek partii ma prawo wysuwać kandydatów do prawyborów i w nich uczestniczyć. Każdy kandydat na stanowisko publiczne z ramienia partii musi spełniać kryteria określone przez Radę Główną.”

ma być:

„6. Lista kandydatów do wyborów samorządowych, Sejmu, Senatu i na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest ustalana metodą prawyborów. Każdy kandydat na stanowisko publiczne z ramienia partii musi spełniać kryteria określone przez Radę Główną lub przyjętą uchwałą – wypracowaną w ramach współpracy z innymi organizacjami – dotyczącą kryteriów kandydata, jak i metody prawyborów. W takim przypadku partia zobowiązuję się do nadzorowania poprawności wyłaniania kandydatów oraz poprawności przebiegu prawyborów.”

 

 

Add a Comment

Musisz być zalogowany w , aby dodać komentarz