Droga_dla_Polski

Relacja z konferencji „Droga dla Polski”

Uczestnikami konferencji pt. „Droga dla Polski” byli przedstawiciele różnych środowisk. Prelegenci zabierający głos przedstawili swoje przemyślenia oraz wnioski z różnego punktu widzenia. Na kształt ich wypowiedzi miał wpływ wspólny zasadniczy cel – niepodległość i suwerenność kraju. To on był inspiratorem i kreatorem wyrażanych przez Nich myśli.

Prelegentami konferencji byli:

Prof. Adam Wielomski

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=TLv-2ToBVxI

Adam Wielomski

Prof. Adam Wielomski wygłosił odczyt na temat sytuacji politycznej w Polsce związanej z wyborami prezydenckimi. Przedstawiając panoramę polityczną naszego kraju zwrócił uwagę na pozorność i jałowość sporu toczonego od wielu lat przez PO i PiS, określając obydwie partie mianem PO-PiSu, których członkowie dobrze się znają, mają podobne życiorysy i podziały pomiędzy nimi są sporami wewnątrz pewnego układu. Opozycja istnieć może wyłącznie na zewnątrz tego duopolu, a po prawej stronie jest nią w tej chwili Konfederacja, która musi przedstawić całościowy alternatywny program dla Polski.

Mgr Magdalena Ziętek-Wielomska

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=vl6dxFtv-0Q

Magdalena Ziętek-Wielomska

Magdalena Ziętek-Wielomska w swoim wystąpieniu wskazała na to, że powoli kończy się czas dominacji Anglosasów, a rozpoczyna „Wiek Azji”. Związane są z tym nie tylko przesunięcia geopolityczne, ale także – a może i przede wszystkim – ideologiczne. Chińczycy nie akceptują anglosaskiej ideologii liberalizmu i internacjonalizmu i na pewno nie będą jej propagować. Jednocześnie tworzenie nowych ideologii nie jest najsilniejszą stroną cywilizacji chińskiej. Wiele wskazuje na to, że poszczególne państwa będą miały dość dużą swobodę, jeśli chodzi o tworzenie własnych ideologii. To oznacza, że także i Polska musi wykonać zadanie stworzenia ideologii dla siebie.

Ppłk dypl rez. Krzysztof Nagrabski

Nagranie niebawem dostępne na Facebooku:  https://facebook.com/normalnykraj

Krzysztof Nagrabski

Wypowiedział się w temacie: „Obronność, a gospodarka kraju”. Zwrócił uwagę na wzajemne powiązania obronności państwa i gospodarki kraju. Wskazał ich zależności, przede wszystkim w dłuższej perspektywie czasowej, jak mogą pozytywnie na siebie oddziaływać i jakie są zagrożenia przy obecnym podejściu. Zasygnalizowanie słuchaczom, że obronność tak dużego kraju, jakim jest Polska, powinna być oparta głównie o własny przemysł zbrojeniowy i stałych kooperantów, co otworzyło szersze spojrzenie na system obronności i możliwość czerpania wzajemnych korzyści w różnych dziedzinach kraju. Nie zabrakło również zasygnalizowania słabych stron z jakimi boryka się system obronności państwa.

Józef Białek – właściciel wydawnictwa Wektory

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=rD__wsZWUM8

Józef Białek

Józefa Białek wypowiedział się nt.: „Neokolonializm a elity narodowe”. Autor wystąpienia w swoim wykładzie opisał w jakim punkcie znalazła się Rzeczpospolita po 89 roku. Zwrócił uwagę na podziały i proces atomizacji społeczeństwa, planowość zmian jakie nastąpiły i ich następstwa. Nie odbyło się bez odwołań do książek i problemu ich nie czytania przez społeczeństwo, co jest przyczyną stopniowego uwsteczniania intelektualnego.

Dr Stanisław Adamczyk

Link do nagrania: https://www.youtube.com/watch?v=IcsOJ6JLlTo

Stanisław Adamczyk

Autor wystąpienia wypowiedział się nt.: „Rola państwa w gospodarce, w polskiej debacie publicznej”. Dr Stanisław Adamczyk odniósł się podczas swojego wystąpienia do kwestii min. narzucania państwom „neokolonialnym” ekonomii A. Smitha i jej destruktywnego wpływu na gospodarkę państwa. Przypomniał, że chcąc budować silną i konkurencyjną gospodarkę trzeba posłużyć się rozwiązaniami zaproponowanymi przez Friedricha Lista, na których bazowały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Stany Zjednoczone budując swój „American Dream”, są przykładem, w jakim kierunku powinna podążać polska debata publiczna.
Poruszone zostały również kwestię frankowiczów i zmowy bankowej, które są obiektem badań prelegenta. Nie obyło się bez omówienia kwestii dystrybucjonizmu o którym w Polsce, w ogóle się nie mówi.

W takcie konferencji okazało się, że szukamy różnych rozwiązań, ale przyświeca nam jeden cel – dobro ojczyzny. Rozpatrując to zagadnienie z różnych punktów widzenia, w efekcie końcowym za dobro ojczyzny uznajemy jej niepodległość i suwerenność w różnych wymiarach.

Pomimo różnego bagażu doświadczeń i posiadanej wiedzy z zakresu, wydawałoby się, skrajnie różnych specjalności, nie stało nic na przeszkodzie, by w trakcie i po konferencji znaleźć wspólny język, co w skrócie można sprowadzić do myśli:

„Dobro ojczyzny jest czymś najwyższym dla świadomego obywatela.
Ojczyzna to nasz wspólny duży dom, który współdzielimy z milionami obywateli.
Uważamy, że nikt nie powinien czuć się osamotniony w naszym wspólnym domu.”

Jest w nim dużo do zrobienia i my to wiemy, dlatego podejmujemy rozmowy z różnymi środowiskami, ponieważ kierujemy się powiedzeniem:

„Jeśli będą nas tysiące, to możemy zrobić wielkie rzeczy, ale jeśli będą nas miliony, to zrealizujemy wszystko, co będzie potrzeba” – co rozumiemy jako możliwie najlepsze urządzenie naszego wspólnego domu.

Dobro ojczyzny wytycza nam drogę.
Wiele środowisk ma swoje punkty widzenia, racje i wypracowane przez siebie metody osiągnięcia tego zasadniczego celu. Każdy może kroczyć swoją drogą, ale czy wszyscy spotkamy się wówczas w tym samym miejscu? Tym miejscem jest nasz wspólny cel – niepodległość i suwerenność, więc idźmy do niego razem wspólną (wypracowaną poprzez połączenie sił) drogą.

Co prawda występujący prelegenci nie wygłosili słów: „idźmy wspólną drogą”, ale ich konkluzje i przemyślenia – choć z perspektywy różnych dziedzin wiedzy – właśnie sprowadzały się do tego wspólnego mianownika.

Konferencja zapoczątkowała cykl spotkań poświęcony opracowaniu synergicznych działań i metod osiągnięcia wspólnego celu. Organizacja Normalny Kraj włączyła się w tworzenie kierunków działań z nastawieniem osiągnięcia celu niepodległej i suwerennej Polski. Jesteśmy otwarci na rozmowy z różnymi środowiskami, którym przyświeca w/w cel lub cele pośrednie przybliżające nas do niego.

Dziękujemy głównemu organizatorowi – Arkadiuszowi Olejniczakowi za zaproszenie na konferencję i piknik strzelecki.

Niebawem na stronie zostaną opublikowane materiały filmowe z poszczególnymi prelekcjami oraz relacja z pikniku strzeleckiego.

Możliwość komentowania została wyłączona.