Świątniki

Sprawozdanie z Konferencji Projektu Normalny Kraj

Kolejna Konferencja Projektu Normalny Kraj odbyła się w dniach 17 – 18 kwietnia w Pałacu Koronnym w Świątnikach w województwie świętokrzyskim. W konferencji wzięło udział jedenastu prelegentów, którzy wygłosili łącznie dziesięć bardzo interesujących i merytorycznych referatów oraz kilkadziesiąt uczestników – przedstawicieli organizacji i środowisk, oraz osób prywatnych współpracujących w ramach Projektu Normalny Kraj.

Konferencję prowadził Dominik Kowalski – Sekretarz Generalny. Celem Konferencji była wzajemna wymiana poglądów oraz dzielenie się wiedzą naukową i fachową z zakresu różnych dziedzin, co może posłużyć do zbudowania silnego merytorycznie i sprawnego organizacyjnie zaplecza będącego bazą pod przyszłe działania, mającego na celu osiągnięcie i utrzymanie suwerenności wewnętrznej i zewnętrznej narodu polskiego i jego państwa. Konferencję otworzył swoim wystąpieniem pan Wiesław Lewicki – Prezes Projektu Normalny Kraj. W swoim referacie przedstawił koncepcję organizacji Projektu Normalny Kraj, zasady, na których Projekt się opiera, model jego funkcjonowania oraz sposób opracowania i realizowania strategii. Zwrócił uwagę na cel Projektu Normalny Kraj jakim jest przywrócenie Polakom roli gospodarzy we własnym kraju oraz zapewnienie Polsce suwerenności zewnętrznej i wewnętrznej.

Problem podziałów społecznych w swoim niezwykle interesującym referacie poruszył pan Krzysztof Nagrabski – Członek Stowarzyszenia Projektu Normalny Kraj. Przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi naukowych z różnego punktu widzenia referujący pochylił się nad kwestią podziałów społecznych w odniesieniu do powiedzenia „dziel i rządź”. Analizował takie pytania, jak: skąd się biorą podziały społeczne? W jakim celu powstają? Czy są potrzebne? Komu służą i na ile są długofalowe? Rzetelne wnioski zostały wyciągnięte w odniesieniu do bieżącej rzeczywistości, biorąc pod uwagę różnorodne wpływy, legislację oraz ich oddziaływanie na osłabianie naszej jedności narodowej.

Kontynuując temat poruszony przez Wiceprezesa Nagrabskiego dwóch cybernetyków społecznych Tomasz Banyś oraz Grzegorz Dorobek przedstawiło referat dotyczący różnic i podziałów w szerszym, globalnym kontekście. Pan Tomasz Banyś jest znanym badaczem i popularyzatorem Polskiej Szkoły Cybernetycznej oraz kieruje Instytutem Cybernetycznych Analiz Strategicznych. Pan Grzegorz Dorobek to filozof, cybernetyk, geograf i podróżnik. Autor wielu opracowań o tematyce związanej z Chinami oraz współpracy z Państwem Środka. Prelegenci posłużyli się porównawczą nauką o cywilizacjach – szczególnie w jej nowoczesnym cybernetycznym ujęciu do przedstawienia różnic w postrzeganiu prawdy i dobra przez ludzi z innych kręgów cywilizacyjnych oraz tego jakimi motywacjami kierują się w swym działaniu. Znajomość charakterystyki różnych cywilizacji pozwala uświadomić sobie jak szkodliwe dla Polek i Polaków mogą być rozwiązania cywilizacyjne serwowane nam przez polityków zarządzających III RP: Czy będą oznaczać dla narodu polskiego brutalne ograniczenie jego swobód lub powodować zniewolenie ideologiczne narodu? A może będzie to szansa do odrzucenia anglosaskiego podejścia „dziel i rządź” na rzecz proponowanej przez cywilizację chińską idei harmonijnego współistnienia bez narzucania innym narodom swojej ideologii?

Rozważania o podziałach, tym razem z poziomu pojęciowego, kontynuował pan Piotr Robert Jankowski – współtwórca i ekspert Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, kanału internetowego NaviTY – Stacji Wolnych Ludzi oraz społecznościowej waluty NaviCoin. W referacie poddał analizie tradycyjne dychotomie na własność prywatną i państwową oraz pomiędzy socjalizmem i kapitalizmem. Przeprowadził próbę precyzyjnego zdefiniowania pojęć: „Dobra Wspólnego” i „Dobra Osobistego” oraz zanalizował ich konsekwencje dla falsyfikacji powszechnie używanych w dyskursie politycznym terminów: prawica i lewica. Wykazał, że sprzeczność między nimi jest pozorna i podobnie jak biblijna wieża Babel ma służyć do tworzenia podziałów między ludźmi.

Pierwszą sesję Konferencji zakończył dr Stanisław Adamczyk – doktor nauk ekonomicznych SGH i licencjonowany przez KNF makler papierów wartościowych, pracownik, współpracownik, doradca i konsultant wielu ważnych instytucji finansowych, inicjator i kierownik Akademii Sporu Finansowego. W swoim referacie przedstawił analizę zmieniającej się roli banków centralnych, modyfikacji ich funkcji w ekonomii, gospodarce oraz życiu społecznym i politycznym, jak również wpływ ogłoszenia pandemii na te przemiany. Zaprezentował również wynikające z tej analizy prognozy na najbliższą przyszłość. Wpływ banków centralnych na gospodarkę i inne aspekty życia ulega dynamicznym przemianom, które mogą mieć dobre strony, ale mogą również stanowić zagrożenie.

Po rzetelnym zapoznaniu się z problematyką podziałów kolejne sesje konferencji skupiły się na poszukiwaniu rozwiązań w drodze do realizacji naszych celów.

Drugą sesję konferencji otworzył pan Krzysztof Skrzypczak – Przewodniczący Grupy Merytorycznej ds Rolnictwa w Projekcie Normalny Kraj. Referat rozpoczął od krótkiego wstępu o historii polskiej spółdzielczości oraz jej niszczeniu. Następnie przedstawił, jak powinna wyglądać spółdzielczość w Polsce i jakie te rozwiązania przyniosą korzyści. W dalszej części wystąpienia poruszył zagadnienie samowystarczalności żywnościowej powiatów, czyli różnorodności produkcyjnej na poziomie lokalnym, która powinna gwarantować zapewnienie podstaw egzystencji każdego obywatela i każdej rodziny. Dążenie do takiej samowystarczalności powinno skupiać się na tym, aby w obrębie każdej lokalnej społeczności (na terenie każdego powiatu) zapewnić różnorodną hodowlę zwierząt, uprawę zbóż, itd. Referat ten i poruszone w nim treści mają kluczowe znaczenie dla przewodniego tematu konferencji i celu Projektu Normalny Kraj. Samowystarczalność żywieniowa jest warunkiem i podstawą do zdobycia i utrzymania suwerenności i niezależności na każdym poziomie.

Propozycję samoorganizacji i samowystarczalności obywateli w dziedzinie bezpieczeństwa przeanalizował w swoim wystąpieniu pan Marcin Hagmajer stosujący i propagujący cybernetykę publicysta i redaktor, między innymi takich portali i periodyków publicystycznych jak konserwatyzm.pl oraz Nowoczesna Myśl Narodowa. W swoim opracowaniu w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego położył nacisk na kwestię cywilizacyjną w relacjach władza – obywatel, którą w nowoczesnym państwie, uznał za kluczową. Uwypuklił nadrzędność obywatela nad urzędami, a rolę formacji porządkowych, takich jak policja lub straż obywatelska koncepcyjnie przedstawił jako organizacje stojące na straży interesów narodowych, nie będące narzędziem opresji biurokratycznej. Przedstawiając zakres uprawnień, przywilejów i obowiązków tych formacji, uwypuklił rolę społecznej kontroli nad służbami porządkowymi, która jest niezbędna w narodowym państwie etyki i praworządności. Zaprezentowane zostały także koncepcje, przykłady oraz zasady organizacji, tworzonej przez obywateli oddolnej służby porządkowej, zdolnej kontrolować formacje policyjne i inne służby państwowe.

Drugą Sesję Konferencji zakończył wspomniany już pan Tomasz Banyś , który tym razem zajął się tematem temat optymalnej struktury organizacyjnej. Przedstawił zasady jakim powinien podlegać proces tworzenia i doboru struktury administracji państwowej, aby mogła zachować stabilność i optymalny stopień wykonywania decyzji. Sprawnie działające państwo powinno polegać na stabilnej strukturze, czyli takiej, w której spory kompetencyjne nie występują lub są ograniczane do minimum. Wydolny aparat administracyjny powinien być także zoptymalizowany pod względem ilościowym, tak aby nie powodował bezprawia lub nadmiernego rozrostu aparatu biurokratycznego. Sprawnie działająca i dobrze zorganizowana administracja jest gwarantem suwerenności państwa i stoi na straży interesów reprezentowanego przez nie narodu, a główną jej funkcją jest zapewnienie prawidłowego przepływu informacji, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego przekazywania decyzji i raportów pomiędzy wszystkimi instytucjami suwerennego organizmu państwowego.

Trzecią Sesję Konferencji otworzył pan inżynier Krzysztof Tytko – ekspert w dziedzinie górnictwa, energetyki i geologii złóż, były dyrektor kopalń oraz spółek giełdowych z branży wydobywczej i energetycznej, inicjator Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. W swym wystąpieniu przedstawił charakterystykę stanu faktycznego zasobów naturalnych Polski oraz propozycję obligacji narodowej dla każdego obywatela jako podstawę zabezpieczenia materialnego dla Polek i Polaków. Bogactwa naturalne Polski mogą być gwarantem dobrobytu, stabilności i niezależności naszego kraju. Musimy zrobić wszystko, aby wykorzystać je dla dobra i pomyślności nas i przyszłych pokoleń Polaków, aby mogły stać się podstawą do odzyskania i utrzymania suwerenności naszego narodu.

Następną prezentację przedstawił p. Tadeusz Rolnik – propagator naturalnego rolnictwa, zdrowego stylu życia i odżywiania się, inicjator akcji społecznych: Cała Polska piecze chleb, Zamień trawniki na warzywniki i innych, właściciel gospodarstwa ekologicznego Rol-Apis oraz współtwórca Fundacji Domu i Chleba. Autor przedstawił naturalne alternatywy dla nawozów sztucznych, szkodliwych oprysków oraz chemicznego podnoszenia wydajności plonów. Zaprezentował metody i dobre praktyki, które powinny być stosowane w każdym gospodarstwie domowym, żeby zniwelować negatywny skutek zatruwania organizmu ludzkiego jedzeniem wytwarzanym przez wielkie koncerny i korporacje. Prelekcja była połączona z demonstracją wyrabiania ciasta i pieczenia chleba oraz degustacją różnych ekologicznych produktów żywieniowych.

Nic lepiej nie zapewni niezależności i bezpieczeństwa, jak zdrowe jedzenie, możliwe do pozyskania i przygotowania przez każdego we własnym domu. Prezentacja pana Tadeusza Rolnika była ostatnim wystąpieniem w tej konferencji.

Organizatorzy pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim prelegentom, którzy włożyli trud w przygotowanie i przedstawienie referatu. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom konferencji którzy swoją obecnością, aktywnością i udziałem w dyskusjach przyczyniają się do sukcesu kolejnej już merytorycznej Konferencji Projektu Normalny Kraj oraz wspierają sam Projekt.

Wspólnie ze wszystkimi uczestnikami Konferencji cieszymy się z dotychczasowej współpracy i z radością patrzymy na przyszłe projekty i przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania należą się naszym gospodarzom, Państwu Magdalenie i Andrzejowi Peterson za pomoc w organizacji całego wydarzenia.

Zapraszamy do śledzenia materiałów z Konferencji Projektu Normalny Kraj na naszym kanale w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCIcFKxNTo6paaPrDt8qgdHQ/videos

Możliwość komentowania została wyłączona.