Preambuła

W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny – Polski, powstał Projekt Normalny Kraj. Jego wizja oraz misja koncentrują się na potrzebach i dążeniach Polaków. Wolność jednostki i wspólnoty narodowej, wzmacnianie poczucia przynależności do tej wspólnoty, ochrona polskiej własności i sprowadzenie działalności organizacji politycznych do służby wobec obywateli i narodu, to podstawowe oczekiwania społeczeństwa, na które nastawiony jest Projekt.

Program charakteryzuje się kompleksowym spojrzeniem na system funkcjonowania państwa. Zwraca uwagę na jego zewnętrzne i wewnętrzne funkcje umożliwiające sprawne działanie w różnych warunkach oraz osiąganie najwyższych celów społecznych, takich jak suwerenność i upodmiotowienie narodu.

Nasza propozycja dotyczy takiej organizacji państwa, w której priorytetem jest interes jednostki i narodu. Rozwiązanie to zagwarantuje obywatelom poczucie bezpieczeństwa, a stosunki międzynarodowe z innymi państwami i organizacjami nastawi na partnerstwo oraz wzajemne traktowanie w sprawiedliwy sposób.

W programie zaakcentowano najważniejsze zagadnienia dotyczące jedenastu dziedzin życia społecznego w kraju: administracji, polityki zagranicznej, praworządności, ochrony życia i zdrowia, edukacji i nauki, rolnictwa, zasobów naturalnych, infrastruktury, finansów i podatków, gospodarki oraz bezpieczeństwa narodowego.

Wspomniane dziedziny umożliwiają łączenie się różnych podmiotów w ramach Projektu, aby dzięki ich różnorodności wzbogacić i umocnić wkład dla osiągnięcia wspólnej, długofalowej wizji dobrze zorganizowanego państwa – normalnego kraju.

ADMINISTRACJA

1. Sprawne i przyjazne Państwo

Sprawna i szybko działająca administracja oraz uproszczone procedury w interesie obywatela.

Uproszczenie struktury administracyjnej i pełna synchronizacja systemów teleinformatycznych państwa.
Ułatwienie i cyfryzacja procedur prawno-administracyjnych.
Kompetencje podstawą samodzielności i odpowiedzialności urzędnika.

POLITYKA ZAGRANICZNA

2. Harmonijna współpraca międzynarodowa

Relacje międzynarodowe polegające na zasadach wzajemnego szacunku, poszanowania odrębności kulturowej państw i ich suwerenności decyzyjnej.

Promowanie idei prawa narodów do samostanowienia w sprawach własnego państwa.
Stosowanie zasady wzajemności w relacjach międzynarodowych i międzypaństwowych.
Odbudowa pozytywnych relacji z sąsiadami.
Rozwinięcie współpracy gospodarczej z Europą Środkowo – Wschodnią, Azją i Chinami.

PRAWORZĄDNOŚĆ

3. Niezależność sądów i bezstronność prokuratury

Prawo i sądy służące społeczeństwu w myśl zasady domniemania niewinności oraz bezstronna i obiektywna prokuratura.

Uniezależnienie sądów od nacisków politycznych.
Kierowanie się zasadą domniemania niewinności.
Nowoczesna teoria dowodów sądowych podstawą prowadzenia śledztwa.
Wprowadzenie obywatelskiego czynnika kontroli w wymiarze sprawiedliwości.
Przywrócenie funkcji sędziego śledczego.
Objęcie sędziów wyborami bezpośrednimi i likwidacja immunitetów.

OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA

4. Zdrowa Polska

Upowszechnienie profilaktyki zdrowotnej wśród Polek i Polaków nadrzędnym celem służby zdrowia.

Skuteczna służba zdrowotna.
Profilaktyka – leczenie przyczyn, zanim staną się chorobą.
Dostępność leków gwarantowana przez państwo.
Zdrowie społeczeństwa podstawą oceny lekarza.

EDUKACJA I NAUKA

5. Inteligentna Polska

Odbudowa edukacji i nauki gwarantem rozwoju.

Odbudowa kadr przez przywrócenie seminariów nauczycielskich.
Nauka modułami według zdolności i zainteresowań wyławiająca talenty.
Likwidacja testów i promowanie kreatywności oraz rozwoju osobowości.
Edukacja według najlepszych polskich wzorców.
Promowanie łacińskiego wzorca nauki opartej o dowody i twierdzenia, a nie o autorytety.
Promowanie interdyscyplinarności w nauce.

ROLNICTWO

6. Naturalne rolnictwo – zdrowe społeczeństwo

Naturalne rolnictwo gwarantem zaspokojenia potrzeb żywieniowych społeczeństwa i napędem gospodarki kraju.

Naturalność płodów rolnych podstawowym miernikiem jakości żywności.
Swoboda gospodarowania, w tym zarządzania własnymi płodami rolnymi.
Wykorzystanie nowoczesnych osiągnięć nauki i techniki do wsparcia produkcji oraz przetwórstwa tradycyjnych produktów rolno-spożywczych.
Samowystarczalność żywieniowa każdego powiatu, jako podstawa bezpieczeństwa obywateli.

ZASOBY NATURALNE

7. Zasobny kraj – bogaty naród

Uwłaszczone zasoby naturalne oraz racjonalne i odpowiedzialne gospodarowanie nimi, podstawą bogactwa narodu.

Uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych z niezbywalnym, dożywotnim prawem własności.
Zastosowanie polskich technologii w ekologicznym i efektywnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi.
Pierwszeństwo wydobywania i wykorzystania rodzimych surowców przed importowanymi.

INFRASTRUKTURA

8. Infrastruktura krwiobiegiem gospodarki

Infrastruktura krytyczna niezbędną siecią elementów zapewniającą bezpieczeństwo narodu i państwa niezależnie od sytuacji.

Dywersyfikacja rodzimych źródeł energii fundamentem funkcjonowania gospodarki państwa.
Wydobycie, oczyszczanie, transport wody oraz gospodarka odpadami na poziomie lokalnym, gwarantujące bezpieczeństwo zdrowia i życia obywateli.
Koordynowanie kluczowych elementów państwa – w tym infrastruktury krytycznej w oparciu o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Bezpłatne szlaki komunikacyjne i linie przesyłowe zagwarantowane ustawą zasadnicza.
Transport lądowy, wodny i powietrzny w oparciu o krajową infrastrukturę.

FINANSE I PODATKI

9. Silna waluta – stabilne finanse

Stabilność finansów państwa dzięki rozwojowi demograficznemu i suwerenności monetarnej.

Prawo do kreacji pieniądza wyłącznie pod kontrolą państwa, gwarantem uczciwej wymiany dóbr.
Zakaz tworzenia deficytu finansowego na wszystkich szczeblach państwa.
Opłata infrastrukturalna dla obcych podmiotów, prowadzących działalność w Polsce.
Stworzenie narzędzi finansowych w celu ograniczenia nadużyć przez kapitał zagraniczny.
Narodowy system płatności elektronicznych połączony z mechanizmem bezpośredniego przeliczania walut.
Preferencyjne ulgi dla rodzin wspierających wzrost demograficzny.
Przejrzysty powszechny podatek dla każdego obywatela.
Podatek przychodowy dla wszystkich przedsiębiorstw.

GOSPODARKA

10. Gospodarka narodowa

Strategiczne planowanie podstawą stabilności i rozwoju gospodarki.

Strategiczne gałęzie gospodarki kołem zamachowym mniejszych podmiotów.
Odbudowany przemysł przetwórczy wykorzystujący rodzime surowce w ramach krajowego łańcucha dostaw.
Rodzima nauka stymulatorem innowacyjności w gospodarce.
Gospodarka podporządkowana rozwojowi demograficznemu Polaków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

11. Własna armia – bezpieczny kraj

Obronność podstawą rozwoju i strażnikiem systemu społeczno-ekonomicznego kraju.

Powszechność, cykliczność i ciągłość szkolenia stanów osobowych jednym z gwarantów wysokiej gotowości obronnej państwa.
Min. 15% społeczeństwa w gotowości do działań obronnych na rzecz kraju.
Gospodarka i przemysł zsynchronizowane z potrzebami obronnymi kraju.
Odbudowa zaplecza naukowo-technicznego na potrzeby operacyjno-strategiczne przemysłu obronnego i działań wojska polskiego.
Integracja wszystkich komponentów zarządzania Siłami Zbrojnymi w oparciu o bezpieczną info-sferę.