Program wyborczy jest w przygotowaniu.

Zapraszamy niebawem do zapoznania się z jego treścią.

Zasadnicze cele programowe:

Podstawą zapewnienia egzystencji narodu jest jego żywnościowe i zdrowotne bezpieczeństwo. Jest ono ściśle związane z samowystarczalnością żywnościową. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu Polska jest w stanie zrealizować te cele. Warunkiem tego jest właściwe zarządzanie tą gałęzią gospodarczą, czyli nastawienie jej dla dobra społeczeństwa. Niestety, obecnie rolnictwo zostało wtłoczone w system generowania zysków, w większości przez zagraniczne podmioty. Naszym celem jest odwrócenie tych niekorzystnych dla naszego narodu tendencji.

Naszym podstawowym postulatem jest przywrócenie rolnictwu znaczenia strategicznej gałęzi gospodarki w autonomicznym i niepodległym państwie. Będziemy monitorować i kontrolować z poziomu państwa wszystkie ogniwa w całym łańcuchu żywieniowym narodu, tj.: produkcję rolną, skup, dystrybucję, przetwórstwo i magazynowanie.

Rozproszone i powielone w różnych regionach Polski ogniwa musimy połączyć w jeden system. Zapewni to ciągłość dostaw i możliwość elastycznego przestawiania systemu w zależności od potrzeb sytuacyjnych, a tym samym zagwarantuje jego odporność na nieprzewidziane zakłócenia. Żywieniowe bezpieczeństwo narodu będzie zapewnione tylko i wyłącznie pod warunkiem fizycznej i ekonomicznej dostępności produktów żywnościowych dla wszystkich grup społecznych w minimalnej ilości potrzebnej do egzystencji biologicznej jednostki, z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości ich dostaw. Dotyczy to także sytuacji klęski żywiołowej, czy nieurodzaju. Krajowe zasoby powinny wystarczyć na minimum 2 lata. Natomiast zdrowotne bezpieczeństwo narodu zostanie zagwarantowane dzięki optymalizacji i różnorodności produktów żywnościowych oraz ich jakości i składu.

Właściwe funkcjonowanie systemu żywieniowego może zapewnić tylko monitoring i kontrola państwa z natychmiastowym reagowaniem na niepożądane zjawiska. System monitoringu i kontroli razem z podmiotami badawczymi i naukowymi będzie ściśle współpracował z rządem i ministerstwami odpowiedzialnymi za poszczególne ogniwa systemu żywieniowego państwa. Konieczne jest także przyspieszenie reagowania na zaistniałe zagrożenia przez ustawodawcę, sądy, administrację, w oparciu o niezależne podmioty badawcze i naukowe.

Dla zapewnienia właściwego monitoringu i kontroli niezbędne jest dokonanie zmian prawnych. W zaistniałej sytuacji konieczne jest zaostrzenie prawa karnego w przypadkach: opieszałości, nierzetelności, stronniczości, fałszerstwa lub działania blokującego podmioty systemu żywieniowego, doprowadzając je np. do upadku. Uzasadnienie zaostrzenia prawa jest konieczne, gdyż zmiany zdrowotne w wyniku niewłaściwego żywienia społeczeństwa mogą być praktycznie nieodwracalne, a nawet prowadzić do wcześniejszej śmierci jednostek. Próby dystrybucji żywności, która obciążałaby kondycję narodu, będą uznawane za akt sabotażu na społeczeństwie, a w skrajnych przypadkach, nawet jako ludobójstwo na narodzie polskim.

Ze względu na strategiczne znaczenie rolnictwa w autonomicznym i niepodległym państwie wszystkie inne powiązane z nim gałęzie gospodarki i ogniwa, będą pełniły rolę pomocniczą w funkcjonowaniu systemu żywieniowego państwa. Pomocnicze gałęzie i ogniwa gospodarki to skup i dystrybucja, przetwórstwo oraz magazynowanie. Pod kontrolą państwa autonomicznego i niepodległego rolnik oraz inne podmioty przetwarzające żywność i zajmujące się dystrybucją oraz magazynowaniem, muszą mieć zabezpieczony własny byt w takim stopniu, by mogły uniezależnić się od systemów bankowych i kredytów, których ciężar często wpływa na podejmowanie decyzji o wyborze metod produkcji dających szybkie i oczekiwane efekty, ale bez dbałości o jakość i prozdrowotną wartość wytwarzanych produktów żywieniowych.

Dziś gwarantem stabilizacji systemu żywieniowego może być tylko i wyłącznie państwo zabezpieczające zasadnicze interesy obywateli. Państwo musi stworzyć warunki do działania mechanizmów wolnorynkowych, które umożliwią zarówno uczciwą konkurencję między podmiotami dostarczającymi żywość, jak i dadzą konsumentom możliwość wyboru najlepszych produktów nie tylko ze względu na cenę, ale równocześnie ze względu na jakość i troskę o własne zdrowie.