Zasadnicze cele programowe:

1. Zachowanie jedności w narodzie polskim w oparciu o solidaryzm narodowy i obywatelski.

2. Niezwłoczne wycofanie się Polski z niekorzystnych – politycznych, gospodarczych i wojskowych – umów międzynarodowych, ustaw i aktów normatywnych. W udokumentowanych przypadkach sprzedaży/zakupu składników polskiego majątku narodowego po rażąco zaniżonych cenach lub wrogiego przejęcia, natychmiastowe wszczęcie rewindykacji majątku wraz z odszkodowaniem, a w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa – renacjonalizacja majątku.

3. Przejęcie przez państwo wyłącznego prawa emisji pieniądza i kreacji kredytu oraz stworzenie prorozwojowej struktury instytucjonalnej i polityki pieniężno-finansowej. Zwierzchnictwo i kontrola rządu nad działalnością banku centralnego.Wyeliminowanie lichwy oraz zakaz działalności zagranicznych i niepublicznych organizacji pożyczkowych.

4. Zwiększenie potencjału demograficznego narodu i dbanie o jego wzrost. Zahamowanie emigracji z przyczyn ekonomicznych oraz skuteczne działania na rzecz powrotu emigrantów ekonomicznych z okresu tzw. transformacji, a także przyjmowanie repatriantów narodowości polskiej oraz imigrantów poddających się dobrowolnie kulturowej i społecznej polonizacji.

5. Dbałość o zdrowie fizyczne i etyczno – moralny stan narodu budowanego w oparciu o bezpieczną, tradycyjną rodzinę, czyli związek kobiety i mężczyzny i ich potomstwo, jako podstawa ładu społecznego w państwie. Wspieranie więzi wspólnotowych opartych o historyczno-kulturowe wartości narodu polskiego oraz bezkonfliktową współpracę państwa, samorządów i oddolnych inicjatyw obywatelskich.

6. Uznanie zasobów geologicznych, ziemi rolnej i innych zasobów naturalnych za dobra ogólnonarodowe, niezbywalne na rzecz innych państw, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji gospodarczych lub prawnych oraz zagranicznych osób prywatnych, bądź spółek z ich udziałem.

7. Rolnictwo, oparte na zasadach naturalnych, racjonalności i efektywności gospodarowania oraz poddane kontroli jakości, traktowane jako dział strategiczny gospodarki narodowej, odpowiedzialny za żywnościowe i zdrowotne bezpieczeństwo narodu.

8. Edukacja na możliwie najwyższym poziomie, nadążająca za wyzwaniami współczesnego postepu naukowo-technicznego, z jednoczesnym poszanowaniem zasad humanizmu i nieskrępowanego przepływu wiedzy, zawsze jednak traktowana jako spójny proces wraz z towarzyszącym jej wymagającym wychowaniem. Na każdym poziomie edukacji i wychowania respektowanie wartości narodowych i uświadamianie młodemu pokoleniu Polaków nie tylko praw, ale przede wszystkim obowiązków wobec narodu i państwa polskiego.

9. Stworzenie warunków do rozwoju polskiego przemysłu i przedsiębiorczości w powiązaniu z własną myślą naukowo- badawczą i krajowym zapleczem techniczno-wdrożeniowym przy nieodzownym wsparciu ze strony polskiego sektora bankowo-finansowego oraz prorozwojowych regulacji podatkowych i regulacji z zakresu ubezpieczeń społecznych. Tworzenie krajowych i międzynarodowych polskich marek gospodarczych. Aktywna światowa promocja polskiej nauki i przemysłu.

10. Równoprawne – podyktowane bezpieczeństwem kraju, efektywnością ekonomiczną i partycypacją obywatelską – funkcjonowanie różnych form własności w gospodarce: prywatnej, spółdzielczej, komunalnej, akcjonariatu pracowniczego i obywatelskiego oraz własności państwowej w strategicznych działach gospodarki i państwa.

11. Budowa rzeczywistego samorządu gospodarczego skupiającego i reprezentującego polskich przedsiębiorców, rolników i handlowców oraz utworzenie parlamentarnej Samorządowej Izby Gospodarczej.

12. Uproszczenie systemu podatkowego. Wprowadzenie kategorii gwarantowanego dochodu rodzinnego wolnego od opodatkowania, skorelowanego z minimum socjalnym. Zlikwidowanie przywilejów podatkowych i nieuzasadnionych przychodów majątkowych powstałych z tytułu pełnienia odpowiedzialnych funkcji państwowych i samorządowych.

13. Fundamentalna zmiana systemu tworzenia i egzekwowania prawa. Zdecydowana walka z systemem handlu zobowiązaniami i należnościami. Wzmocnienie roli czynnika obywatelskiego w procesie orzecznictwa. Realna i osobista odpowiedzialność karna i cywilna funkcjonariuszy publicznych z tytułu naruszania prawa oraz działania na szkodę obywatela, społeczności lokalnych i narodu.

14. Ustanowienie rzeczywistej i realnej podmiotowości międzynarodowej i wewnątrzkrajowej państwa polskiego. Niedopuszczalność obecności na terenie Polski obcych: jednostek wojskowych, sztabów dowódczych, formacji policyjnych, paramilitarnych oraz agencji ochrony osób i mienia poza akceptowanymi przez rząd Polski koniecznościami wynikającymi z czasowych ćwiczeń lub przygranicznej współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

15. Odzyskanie wpływu przez państwo i samorządy lokalne, w formie większościowego udziału własnościowego i współzarządzania, na strategiczną infrastrukturę wrażliwą: telekomunikację, energetykę, ujęcia wody pitnej i sieci wodociągowe.

16. Pozostawienie w wyłącznej administracji państwowej i samorządowej archiwów wrażliwych danych osobowych wraz z zasadami i procedurami ich udostępniania. Zakaz przekazywania archiwów i skonsolidowanych danych osobowych podmiotom zagranicznym i poza obszar Polski.

17. Demonopolizacja mediów i szeroko rozumianej informacji publicznej. Polonizacja mediów elektronicznych i drukowanych- udział własności zagranicznej nie więcej niż 25%.

18. Odtworzenie silnej, polskiej armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zmiana statusu i zadań polskiej armii z karno-ekspedycyjnej na niezawodną armię obronno-narodową. Powszechne szkolenie obronne społeczeństwa polskiego wraz z dostępem do broni palnej.

19. Wzmacnianie ciągłości i trwałości polskiej kultury narodowej w kraju i w skupiskach polskich za granicą. Udzielanie koniecznego wsparcia instytucjonalnego, finansowego i materialnego. Ochrona języka polskiego w zakresie edukacyjnym, naukowym, literackim, jak również w codziennej praktyce międzyludzkiej i życiu publicznym.