Do czego dążymy?

  • Szeroko rozumiana wolność osobista Polaków, zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia, rozwoju osobistego oraz poszanowania godności.
  • Suwerenność w stanowieniu prawa, swoboda w realizacji biernego prawa wyborczego, obligatoryjne referenda wobec zmiany praw i obowiązków obywateli.
  • Niezależność gospodarki polskiej od wpływów sił międzynarodowych, koncernów, karteli, banków, niekorzystnych umów międzynarodowych i sprzężeń z gospodarkami obcych państw.
  • Niepodległość w zakresie geopolityki, traktatów międzynarodowych, paktów militarnych oraz ingerencji w sprawy innych państw.

System Autonomiczny – Niepodległa Polska, suwerenny Naród

Katalog naszych wartości:

To fundament budowania relacji społecznych, konstrukcji państwa i prawa, organizacji życia społecznego, gospodarczego oraz podstaw geopolityki.

1. Polska – Ojczyzna wszystkich Polaków, suwerenne Państwo Polskie oraz jego praworządne władze, instytucje i sprawiedliwy ustrój społeczno-gospodarczy. Całkowicie samodzielny i niepodległy byt na własnym terytorium i w duchu własnej państwowości.

2. Prawo naturalne podstawą etyki,  nie można go nikomu odebrać, bo oparte zostało na jego naturze. Broni ono ludzkiej godności, określa fundamentalne prawa i obowiązki człowieka. Jako podstawowe prawa wymienia się: prawo własności, prawo do dziedziczenia, prawo do utrzymania życia, prawo do owoców pracy. Prawo to wyznacza sposób postępowania w życiu osobistym, społecznym, gospodarczym i politycznym.

3. Silna i nowoczesna polska armia zapewniająca bezpieczeństwo Polsce; narodowe siły zbrojne i przysposobienie obronne oraz bezpieczeństwo wewnętrzne i osobiste zapewniona przez osoby narodowości polskiej. Każdy obywatel polski może posiadać broń  w celu obrony siebie, swojej posiadłości, własnej rodziny i aby udaremnić atak terrorystyczny.

4. Pokój i współpraca międzynarodowa, szczególnie z naszymi sąsiadami. Postępowanie zgodnie z polskim interesem narodowym.

5. Narodowy, suwerenny system finansowy w służbie polskiej gospodarki i społeczeństwa oraz własna narodowa waluta i inne środki rozliczeniowe.

6. Polska litosfera, woda i powietrze, ale też lasy i ziemia rolna są niezbywalnym, wyłącznie polskim dobrem narodowym. Dobra wspólne Narodu Polskiego: ziemia i morze, góry, jeziora, lasy, zasoby geologiczne – cała litosfera, woda i powietrze, infrastruktura (w tym autostrady, drogi wodne i linie kolejowe), przedsiębiorstwa o znaczeniu strategicznym muszą być w rękach narodu polskiego. Rolnictwo zdolne produkować zdrową żywność i zapewnić Polsce samowystarczalność.

7. Niezależne media narodowe, umożliwiające wszystkim rzetelnym twórcom swobodę wypowiedzi. Tym, którzy co najmniej dwukrotnie dopuścili się bezpodstawnego, nie popartego faktami pomówienia osoby prywatnej czy też publicznej lub świadomie dezinformowali społeczeństwo, może zostać ograniczony dostęp do Niezależnych Mediów Narodowych. Media dopuszczone do ukazywania się na terenie Polski, muszą posiadać co najmniej 80% Polskiego kapitału Narodowego.

8. Narodowy, patriotyczny powszechny system wychowania i edukacji w rodzinie, placówkach edukacyjnych i na uczelniach. Znajomość prawdziwej, wiele wieków trwającej historii naszego Narodu i naszej Ojczyzny. Ustawiczna praca nad pogłębianiem tej wiedzy, wskazywanie przyczyn błędnych decyzji Naszych przodków i ich skutków dla Narodu, aby kolejne pokolenia Polaków samodzielnie potrafiły zapobiegać podobnym błędom w przyszłości.

9. Życie ludzkie (od poczęcia do naturalnej śmierci). Każdy człowiek ma prawo do samostanowienia o sposobie profilaktyki oraz metodzie leczenia siebie i swoich najbliższych.

10. Naturalna rodzina, oparta na małżeństwie mężczyzny i kobiety, wraz z ich dziećmi jako podstawowa komórka społeczna, podlega szczególnej ochronie ze strony państwa polskiego.

11. Człowiek jako jednostka wolna i odpowiedzialna, kierująca się szlachetnością, honorem. Państwo zapewniające wolność osobistą, religijną, gospodarczą, polityczną, narodową.

12. Dbałość o homogeniczność Państwa Polskiego. Tworzenie warunków do powrotu Polaków z obczyzny.