Opublikowano 6 sierpnia 2023


Poprawki do Statutu Partii Normalny Kraj zgłoszone na Konwent w dniu 13 sierpnia 2023r.

P. 1

Art. 3. ust. 2 po słowach Członka dopisać „Kandydata na członka”.

P. 2

Art. 8 przyjmuje brzmienie:

1 Członkiem Partii może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ukończyła 18 lat;
3) akceptuje cele, formy działania i zasady określone w niniejszym statucie,
4) złożyła pisemną deklarację członkowską i opłaciła składkę;
5) była kandydatem na członka nie krócej nie krócej niż przez okres sześciu miesięcy;
6) została wpisana do Centralnego Rejestru Członków Partii.

2 Kandydatem na członka Partii może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ukończyła 18 lat;
3) akceptuje cele, formy działania i zasady określone w niniejszym statucie,
4) złożyła pisemną deklarację członkowską i opłaciła składkę;
5) została wpisana do Centralnego Rejestru Kandydatów na Członków Partii.

3. Kandydaci na członków mają bierne prawo wyborcze.

P. 3

Art 9 przyjmuje brzmienie:

1. O przyjęciu Kandydata na członka Partii, spełniającego warunki określone w art.
8 ust. 1 punkty 1-5, w poczet członków Partii decyduje Zarząd Partii w drodze uchwały.

2. Osobami upoważnionymi do przyjęcia deklaracji, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, są Członek Zarządu Oddziału, Zarządu Regionu lub każdy Członek
Zarządu Krajowego Partii;

3. Deklaracje, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4, przyjmowane przez Oddziały i Regiony
przesyłane są do siedziby Partii w terminie 14 dni od ich przyjęcia.

4. Wpis osoby spełniającej warunki, o których mowa w art. 8 ust. 2 punkty 1 – 4 do Centralnego Rejestru Kandydatów na Członków Partii jest dokonywany na podstawie deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 2 punkt 4.

5.Wpis Kandydata na członka Partii spełniającego warunki określone w art. 8 ust. 1
punkty 1-5 do Centralnego Rejestru Członków Partii dokonywany jest na podstawie
uchwały, o której mowa w ust. 1;

6. Wpisy, o których mowa w ust. 4 i 5 dokonywane są przez osobę, która prowadzi
Centralny Rejestr Członków Partii.

P. 4
Art 22 ust 1 punkt 4 dopisać: „oraz Centralny Rejestr Kandydatów na Członków Partii.

P. 5

Dopisać Art 43 w brzmieniu:

Do dnia 31 grudnia 2023 roku Zarząd Krajowy Partii może w drodze jednomyślnej uchwały przyjąć w poczet Członków Partii osoby nie spełniającej warunku określonego w w art. 8 ust. 1 pkt 5.

 


 

Warszawa dnia 23 lipca 2023 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Konwentu Krajowego Partii Normalny Kraj

Zarząd Krajowy Partii Normalny Kraj zgodnie z art. 16 ust. 1, ust. 2, ust. 3 Statutu Partii zwołuje Konwent Krajowy Partii na dzień 13 sierpnia 2023 w Warszawie woj. mazowieckie.

I. Czas i miejsce obrad Konwentu:
1. Konwent odbędzie się w siedzibie Partii ul. Rabsztyńska 15/3, 01-143 Warszawa woj, mazowieckie.
2. Obrady Konwentu rozpoczną się dnia 13 sierpnia o godzinie 9:30.

II. Zarząd powołał Komisję Mandatową w składzie:
Bartłomiej Gowin;
Krzysztof Nagrabski.

III. Poprawki do Statutu:

1. Propozycje poprawek do Statutu Partii można składać do dnia 5 sierpnia 2023r. do godziny 16:00 na adres poczty elektronicznej sekretariatu partii: sekretariat@normalnykraj.pl lub na piśmie w siedzibie partii.
2. Poprawki do Statutu Partii mogą zgłaszać wyłącznie członkowie Partii.
3. Propozycje poprawek do Statutu zostaną opublikowane na stronie internetowej Partii w dniu 6 sierpnia 2023r.

III. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Konwentu Krajowego Partii Normalny Kraj;
2. Stwierdzenie Kworum;
3. Wybór Przewodniczącego Konwentu, Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej;
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Krajowego Partii;
5. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Partii;
7. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu Krajowego;
8. Wybór Prezesa Zarządu Krajowego;
9. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprezesów partii;
10. Zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Generalnego Partii;
11. Wybór Sekretarza Generalnego Partii;
12. Zgłaszanie kandydatur na Skarbnika Krajowego Partii;
13. Wybór Skarbnika Krajowego Partii;
14. Określenie liczby Wiceprezesów partii;
15. Wybór Wiceprezesów partii;
16. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej;
17. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
18. Zgłaszanie kandydatur na członków Sądu Koleżeńskiego;
19. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego;
20. Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami poprawek do Statutu Partii;
21. Głosowanie nad poprawkami do Statutu Partii;
22. Wolne Wnioski;
23. Zakończenie obrad.