Logo partii Normalny Kraj

Zawiadomienie o Konwencie Krajowym Normalnego Kraju – 12 maja 2024

04 maja 2024
Konwent Krajowy

Zawiadomienie o Konwencie Krajowym Normalnego Kraju

Konwent partii Normalny Kraj odbędzie się 12. maja 2024 r. o godz. 12:00.
Miejsce: Warszawa ul. Tadeusza Czackiego 3/5 Restauracja Avangarda.
Serdecznie zapraszamy!

Plan obrad:

 1. Wybór Protokolanta.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Uchwalenie planu obrad.
 4. Głosowanie ws. absolutorium dla Członków Zarządu.
 5. Głosowanie nad ilością Wiceprezesów oraz ilością Członków Zarządu.
 6. Wybór Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Wiceprezesów Partii oraz Członków Zarządu.
 7. Wybór Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 8. Wybór Członków Sądu Partyjnego.
 9. Dyskusja i głosowanie nad propozycjami poprawek do Statutu Partii.
 10. Uchwały i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Proponowane poprawki do statutu:
Art. 16 punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Konwent Krajowy jest zwoływany przez Prezesa partii z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 5 lat. Konwent Krajowy może być również zwołany przez zarząd krajowy.

Art. 16 A punkt 1 otrzymuje brzmienie:
Konwent Statutowy zwoływany jest przez Prezesa partii z własnej inicjatywy. Konwent Statutowy może być zwołany również przez Zarząd Krajowy.

Art. 43 otrzymuje brzmienie:
Do dnia 31 grudnia 2024 roku Zarząd Krajowy Partii może w drodze jednomyślnej uchwały przyjąć w poczet Członków Partii osoby niespełniającej warunku określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 5.