Opublikowano: 12.06.2021


Poprawki do Statutu Partii Normalny Kraj zgłoszone na Konwent w dniu 19 czerwca 2021 r.

P. 1

Art. 3. ust. 2 wykreślić: „Członka-kandydata (w dalszej części statutu zwanego „Kandydatem na
członka”)”.

P. 2

Art. 8 ust 1 – wykreślić punkt 5, punktowi 6 nadać numer 5.

P. 3

Art. 8 ust 2 – wykreślić w całości, dalszym ustępom nadać numery według kolejności.

P. 4

Art. 9 ust. 2: słowa: „art. 8 ust. 2 pkt 4” zastąpić „art. 8 ust. 1 pkt 4”.

P. 5

Art. 9 ust. 3 przyjmuje treść: „ Osobą upoważnioną do przyjęcia deklaracji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4, przez Oddział Partii jest każdy Członek Zarządu Oddziału, Zarządu Regionu lub każdy Członek Zarządu Krajowego Partii”.

P. 6

Art. 9 ust. 4 – usunąć, kolejnym nadać numery odpowiednio.

P. 7

Art. 9 ust 6 cyfrę „5” zastąpić cyfrą „4”, usunąć słowa: „oraz ust. 6”, „oraz Centralny Rejestr Kandydatów na członków Partii”.

P. 8

Art. 10 ust. 4 cyfrę „6” zastąpić liczbą „12”, słowo „miesiące” zastąpić słowem: „miesięcy”.

P. 9

Art. 12 ust. 1 pkt 1 dopisać z zastrzeżeniem ust 2 p. 5.

P. 10

Art. 12 ust. 2 dopisać pkt 5 w brzmieniu: „członek, który nie opłaci w terminie składek członkowskich traci czynne i bierne prawo wyborcze we wszystkich organach Partii z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4”.


P. 11

Art. 13 ust. 1 słowa „Regionalnych Sztabów Wyborczych”, zastąpić słowem „Regionów”.

P. 12

Art. 13 ust. 3 usunąć słowa: „Kandydaci na członków Partii” oraz po słowach „Członkowie Partii” dopisać: „posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do władz Partii”.

P. 13

Art. 14 ust. 1 dopisać punkt 7 w brzmieniu: „Rada Główna”.

P. 14

Art. 14 ust. 2 cyfrę „4” zastąpić cyfrą „5”, słowo „lata”, zastąpić słowem „lat”

P. 15

Art. 15 ust. 4: cyfrę „8” zastąpić cyfrą „6”, po słowach „Wiceprezesów Partii”, po przecinku dopisać słowa: „do 5 Członków Zarządu”.

P. 16

Art. 15 ust. 5: usunąć punkt 2.

P. 17

Art. 15 ust. 5: dotychczasowemu punktowi nr 5 nadać numer 2.

P. 18

Art. 15 ust. 5: dotychczasowemu punktowi nr 6 nadać numer 3.

P. 19.

Art. 15 ust. 5: dotychczasowemu punktowi nr 3 nadać numer 4. W punkcie tym cyfrę „8”, zastąpić cyfrą „6”.

P. 20

Art. 15 ust. 5: dopisać punkt 5 w brzmieniu: „Zgłaszanie kandydatów na Wiceprezesów. Lista
kandydatów na stanowiska Wiceprezesów zostaje zamknięta i podana do wiadomości Konwentu”.

P. 21

Art. 15 ust. 5: dotychczasowemu punktowi nr 4 nadać numer 6. Słowa: „w punkcie 2” w pierwszym zdaniu punktu zastąpić słowami „w punkcie 5”; słowa „w punkcie 2” w drugim zdaniu zastąpić słowami w „punkcie 4”.

 

P. 22

Art. 15 ust. 5: dopisać punkt 7 w brzmieniu: „Konwent ustala liczbę wybieranych Członków Zarządu Partii w głosowaniu tajnym. Każdy uczestnik Konwentu głosuje na jedną liczbę Członków Zarządu Partii w przedziale od 0 do 5. Ta liczba, która otrzyma największą liczbę głosów, staje się obowiązującą liczbą wybieranych Członków Zarządu Partii na danym Konwencie. W przypadku gdyby 2 lub więcej liczb uzyskało tę samą, największą liczbę głosów, przeprowadzane jest ponowne głosowanie. W głosowaniu ponownym ta liczba, która otrzyma największą liczbę głosów, staje się obowiązującą liczbą wybieranych Członków Zarządu Partii na danym Konwencie”.

P. 22

Art. 15 ust. 5: dopisać punkt 8 w brzmieniu: „Zgłaszanie kandydatów i wybór Członków Zarządu Partii następuje w sposób analogiczny, jak w przypadku wyborów Wiceprezesów.

P. 23

Art. 15 ust. 5: dotychczasowemu punktowi 7 nadać numer 9.

P. 24

Art. 15 ust. 5: dotychczasowemu punktowi 8 nadać numer 10. W punkcie tym liczbę „5” zastąpić liczbą „3”.

P. 25

Art. 15 ust. 6 po słowach „Sekretarza Krajowego” dopisać słowa: „albo Członka Zarządu Partii”, przed kolejnymi spójnikami „albo” dopisać przecinki.

P. 26

Art. 16 ust. 1: słowa „cztery lata”, zastąpić słowami: „pięć lat”.

P. 27

Art. 17 ust. 1 pkt 2 dopisać słowa: „W przypadku, gdy nie można uzupełnić wakatu na stanowisku Wiceprezesa w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd powołuje, w drodze uchwały zwykłą większością głosów Wiceprezesa, spośród wszystkich Członków, którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Partii”.

P. 28

Art. 17 ust. 1 pkt 3 dopisać słowa: „W przypadku, gdy nie można uzupełnić wakatu na stanowisku Sekretarza Generalnego w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd powołuje, w drodze uchwały zwykłą większością głosów Sekretarza Generalnego, spośród wszystkich Członków, którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Partii.”

P. 29

Art. 17 ust. 1 pkt 4 usunąć słowa: „i Kandydatów na Członków Partii, którzy spełniają wymagania, o których mowa w art. 22. ust. 2.”

P. 30

Art. 17 ust. 1 dopisać punkt piąty w brzmieniu: „W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby Członków Zarządu Partii, następuje uzupełnienie składu Zarządu o liczbę Członków Zarządu Partii, o którą ten skład się zmniejszył. Członkami Zarządu Partii zostają kandydaci, którzy na ostatnim Konwencie Krajowym uzyskali kolejno największą liczbę głosów w wyborach na Członków Zarządu Partii. W przypadku, gdy nie można uzupełnić wakatu na stanowisku Członka Zarządu Partii w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zarząd powołuje, w drodze uchwały zwykłą większością głosów Członka Zarządu Partii, spośród wszystkich Członków, którzy posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Partii.” Obecnym punktom 5 i 6 nadać numery odpowiednio wyższe.

P. 31

Art. 17 dopisać ustęp 2 w brzmieniu: „ W przypadku, gdy Konwent Krajowy nie wybierze Wiceprezesów lub Członków Zarządu Partii w liczbach określonych odpowiednio w Art. 15 ust. 5 punkty 4 i 7, Zarząd może uzupełnić swój skład w sposób opisany w ust 1.” Dotychczasowemu ustępowi nr 2 nadać numer 3.

P. 32

Art. 18 ust. 1 po słowie: „Wiceprezesi” dopisać po przecinku: „Członkowie Zarządu”.

P. 33

Art. 18 ust. 8 usunąć wszystkie sformułowania „kandydata na członka”, dopisać odpowiednio trzy zdania po myślnikach:
„- 10 członków zarządu krajowego w przypadku dwunastoosobowego składu zarządu krajowego”
– 11 członków zarządu krajowego w przypadku trzynastoosobowego składu zarządu krajowego
– 12 członków zarządu krajowego w przypadku czternastoosobowego składu zarządu krajowego”.

P. 34

Art. 19 ust. 4 dopisać „i organizacjami pozarządowymi”

dopisać ustęp 5: „uchwala swój własny regulamin oraz regulaminy dla wszystkich pozostałych władz Partii”.

dopisać ustęp 6: „ustala wysokość składek członkowskich. Zarząd może również czasowo zwolnić członka z obowiązku płacenia składek lub ustalić dobrowolność ich pobierania”

P. 35.

Art. 21 ust. 1 po słowie „Oddziałów” dopisać „i Regionów”.

P. 36

Art. 21 ust. 2 pkt 3 po słowie „technicznych” po przecinku dopisać „organizacyjnych”

 


P. 37

Art. 21 ust. 2 pkt 4 dopisać: „i Rady Głównej”

P. 38

Art. 21 ust 2 dopisać punkt 7 w brzmieniu: „dbanie o prawidłowy przepływ informacji i dokumentów w Partii w tym informacji i dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną”

P. 39

Art. 21 ust 2 dopisać punkt 7 w brzmieniu: „wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach leżących w jego kompetencji”

P. 40

Art. 22 ust. 1 pkt 4 usunąć słowa: „Centralny Rejestr Kandydatów na Członków”

P. 41

Art. 22 usunąć ustęp 2

P. 42

Art. 23 ust. 2 przyjmuje brzmienie: Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, z czego 3 jest powoływanych przez Konwent Krajowy, dwóch jest wybieranych przez Radę Główną. Ze swojego grona członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

P. 43

Art. 25 ust. 2 usunąć dwukrotnie występujące sformułowanie: „lub Kandydata na Członka” dopisać odpowiednio trzy zdania po myślnikach:
„- 10 członków zarządu krajowego w przypadku dwunastoosobowego składu zarządu krajowego”
– 11 członków zarządu krajowego w przypadku trzynastoosobowego składu zarządu krajowego
– 12 członków zarządu krajowego w przypadku czternastoosobowego składu zarządu krajowego”.

P. 44

Art. 26 ust. 1 przyjmuje brzmienie: Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, z czego 3 jest wybieranych przez Konwent, dwóch przez Radę Główną. Ze swojego grona Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego, który może być w ten sam sposób odwołany na wniosek każdego z Członków Sądu Koleżeńskiego. Odwołany w ww. sposób Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego nadal pozostaje Członkiem Sądu Koleżeńskiego.

P. 45

Art. 27 przyjmuje brzmienie:

Art. 27. 1. W skład Rady Głównej wchodzą: Prezesi Oddziałów, Prezesi Regionów, Zarząd Krajowy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z Partią w liczbie nie większej niż 15 po jednym z każdej organizacji.

2. Zebrania Rady Głównej zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na rok. Zebrania Rady Głównej zostają zwoływane, gdy w ramach struktur Partii zostanie utworzonych co najmniej 20 oddziałów.

3. Zebraniom Rady Głównej przewodniczy Przewodniczący Rady Głównej. Przewodniczącym Rady Głównej może zostać jeden z Wiceprezesów lub Członków Zarządu Krajowego wybrany przez Radę. Zebrania Rady Głównej są protokołowane.

4. Do zadań Rady Głównej należą w szczególności:

1) Wybór dwóch Członków Komisji Rewizyjnej spośród wszystkich członków Partii posiadających czynne i bierne prawo wyborcze,
2) Wybór dwóch członków Sądu Koleżeńskiego spośród wszystkich członków Partii posiadających czynne i bierne prawo wyborcze,
3) Zatwierdzanie programu Partii,
4) Przyjęcie rocznego sprawozdania Prezesa z prac Zarządu Partii,
5) Opiniowanie spraw przedstawionych przez Zarząd;
6) Udzielanie rekomendacji innym Władzom Partii.

5. Kadencja członków Władz wybranych przez Radę Główną trwa rok. Członek władz wybranych przez Radę Główną może być ponownie wybrany na następną kadencję.

Artykuł ten należy poprzedzić śródtytułem „Rada Główna”

P. 46

Art. 28 ust 1 pkt 3 przyjmuje brzmienie: „Regionów Partii zwanych dalej Regionami”

P. 47

Art. 28 ust 2 wykreślić słowa „Kandydaci na członków lub”

P. 48

Art. 29 dopisać Zdanie: „Oddział stanowi część Regionu na którego terenie się znajduje”

P. 49

Art. 30 słowo „RSW” zastąpić słowem „Regionów”

P. 50

Art. 31 dopisać słowa: Członkowie Oddziału są członkami Regionu, na terenie którego działa Oddział.

P. 51

Śródtytuł „Regionalne Sztaby Wyborcze” zastąpić śródtytułem „Regiony”

P. 52

Art. 32 przyjmuje brzmienie:

Art. 32.1 Region obejmuje obszar jednego okręgu wyborczego w Wyborach do Parlamentu Europejskiego

2. Zarząd Krajowy może powołać Region, gdy na jego terytorium działają co najmniej dwa Oddziały.

3. Władzami Regionu są: Konwent Regionu, Prezes Regionu, Zarząd Regionu.

4. Prezesa Regionu powołuje i odwołuje Zarząd Krajowy na wniosek Prezesa Partii spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Prezesa Partii.

5. Zarząd Regionu składa się z Prezesa Regionu, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika. Zarząd Regionu jest wybierany przez Zarząd Krajowy spośród kandydatów przedstawionych przez Prezesa Regionu. W przypadku odwołania przez Zarząd Krajowy z funkcji Prezesa Regionu kończy się kadencja pozostałych członków Zarządu Regionu

6. Konwent Regionu jest zwoływany przez Prezesa Regionu nie rzadziej niż raz na dwa lata. Prezes Regionu ma obowiązek zwołać Konwent Regionu w przeciągu dwóch miesięcy od daty swojego wyboru na funkcję Prezesa Regionu. Konwent Regionu w szczególności:
1) Udziela wotum zaufania nowo wybranym Prezesowi i Zarządowi Regionu,
2) Udziela absolutorium Prezesowi i Zarządowi Regionu po dwóch latach sprawowania funkcji,
3) Przyjmuje Regulamin Regionu
4) Podejmuje uchwały i udziela rekomendacji w sprawie działania Partii na obszarze danego Regionu.

7. W Konwencie Regionu biorą udział wszyscy Członkowie Partii z obszaru danego Regionu posiadający czynne i bierne prawo wyborcze do władz partii. Jeśli liczba członków w danym Regionie przekroczy 250, Konwent Regionu będzie obradował przez delegatów. Na każdych rozpoczętych 4 członków Regionu będzie przypadał 1 delegat. Jeśli liczba członków w danym Regionie przekroczy 1000, na każdych rozpoczętych 10 członków z danego Regionu będzie przypadał 1 delegat. Sposób wyboru delegatów zostanie określony w statut regionu.

8. Prezes Regionu w szczególności:
1) Zwołuje i przewodniczy pracom Zarządu Regionu;
2) Zwołuje Konwent Regionu;
3) Reprezentuje Region na zewnątrz;
4) wykonuje inne zadania przewidziane w statucie i regulaminach.

9. Do zadań Zarządu Regionu należy w szczególności:
1) Ustalanie i zatwierdzanie list kandydatów na radnych sejmików wojewódzkich;
2) Czuwanie nad pracami oddziałów i przestrzeganiem przez nie statutów i regulaminów;
3) Organizowanie kampanii do władz samorządu terytorialnego na obszarze Regionu;
4) Organizowanie kampanii w wyborach uzupełniających i wyborach w trakcie trwania kadencji na obszarze działania Regionów,
5) Koordynowanie innych działań wymagających współpracy wielu oddziałów na danym obszarze,
6) Inne zadania zadania przewidziane w statucie i regulaminach.


P. 53

Art. 33 ust. 10 przyjmuje brzmienie: Zarząd Oddziału rekomenduje Zarządowi Regionu kandydatów na listy wyborcze do sejmiku wojewódzkiego.


P. 54

Usunąć Art. 33 ust 11, ustępowi nr 12 nadać numer 11.

P. 55

Art. 36 dodać ustęp 7 w brzmieniu: „Prezes Koła powołuje Zarząd Koła. Zarząd Koła składa się z: Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa i Sekretarza, który pełni funkcję Skarbnika”.

P. 56

Przed artykułem 37 dopisać śródtytuł „Sekcje”

Art. 37. 1. Członkowie partii mający wspólne zainteresowania lub działający w określonym środowisku mogą założyć Sekcje.
2. Celem Sekcji jest wspieranie partii poprzez wspólne działania członków partii w temacie, który jest przedmiotem prac Sekcji.
3. Sekcje mogą działać w zasięgu ogólnopolskim, regionalnym, oddziału lub koła.
4. Członkowie sekcji uchwalają regulamin sekcji. Regulamin sekcji zatwierdza Sekretarz odpowiedniego szczebla.
5. Członkami sekcji mogą być również osoby niepełnoletnie – jednak nie młodsze niż 15 lat lub osoby pełnoletnie nie będące członkami partii. Jednak osoby wymienione w zdaniu poprzednim nie mogą pełnić żadnych funkcji we władzach sekcji.


P. 57

Art. 38 ust. 2 przyjmuje brzmienie: Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych oraz w zakresie reprezentowania Partii na zewnątrz upoważnione są osoby uprawnione do reprezentowania Partii na zewnątrz wymienione w art. 18 ust. 1. Dla ważności oświadczeń wymienionych w zdaniu poprzednim wymagane jest samodzielne działanie Prezesa, albo łączne działanie trzech Członków Zarządu Krajowego w tym Prezesa.

 


Opublikowano: 29.05.2021

 

Zawiadomienie o zwołaniu Konwentu Krajowego Partii Normalny Kraj


Zarząd Krajowy Partii Normalny Kraj zgodnie z art. 16 Statutu Partii zwołuje Konwent Krajowy Partii na dzień 19 czerwca 2021 w Rowach woj. pomorskie.

I. Czas i miejsce obrad Konwentu:
1. Konwent odbędzie się w Pensjonacie Pelikan 1 ul. Bałtycka 29, 76-212 Rowy woj, pomorskie.
2. Obrady Konwentu rozpoczną się dnia 19 czerwca o godzinie 9:30.

II. Zarząd powołał Komisję Mandatową w składzie:
Bartłomiej Gowin;
Jarosław Gromadzki.

III. Poprawki do Statutu:

1. Propozycje poprawek do Statutu Partii można składać do dnia 11 czerwca 2021r. do godziny 16:00 na adres poczty elektronicznej sekretariatu partii: sekretariat@normalnykraj.pl lub na piśmie w siedzibie partii.
2. Poprawki do Statutu Partii mogą zgłaszać wyłącznie członkowie lub kandydaci na członków partii.
3. Propozycje poprawek do Statutu zostaną opublikowane na stronie internetowej Partii w dniu 12 czerwca 2021r.

III. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Konwentu Krajowego Partii Normalny Kraj;
2. Stwierdzenie Kworum;
3. Wybór Przewodniczącego Konwentu, Protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej;
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Krajowego Partii;
5. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi Partii;
7. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Zarządu Krajowego;
8. Wybór Prezesa Zarządu Krajowego;
9. Zgłaszanie kandydatów na Wiceprezesów partii;
10. Określenie liczby Wiceprezesów partii;
11. Wybór Wiceprezesów partii;
12. Zgłaszanie kandydatur na Sekretarza Generalnego Partii;
13. Wybór Sekretarza Generalnego Partii;
14. Zgłaszanie kandydatur na Skarbnika Krajowego Partii;
15. Wybór Skarbnika Krajowego Partii;
16. Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej;
17. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
18. Zgłaszanie kandydatur na członków Sądu Koleżeńskiego;
19. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego;
20. Dyskusja nad zgłoszonymi propozycjami poprawek do Statutu Partii;
21. Głosowanie nad poprawkami do Statutu Partii;
22. Wolne Wnioski;
23. Zakończenie obrad.