Logo partii Normalny Kraj

Program partii Normalny Kraj

Preambuła

W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny – Polski, powstał Projekt Normalny Kraj. Jego wizja oraz misja koncentrują się na potrzebach i dążeniach Polaków. Wolność jednostki i wspólnoty narodowej, wzmacnianie poczucia przynależności do tej wspólnoty, ochrona polskiej własności i sprowadzenie działalności organizacji politycznych do służby wobec obywateli i narodu, to podstawowe oczekiwania społeczeństwa, na które nastawiony jest Projekt.

Program charakteryzuje się kompleksowym spojrzeniem na system funkcjonowania państwa. Zwraca uwagę na jego zewnętrzne i wewnętrzne funkcje umożliwiające sprawne działanie w różnych warunkach oraz osiąganie najwyższych celów społecznych, takich jak suwerenność i upodmiotowienie narodu.

Nasza propozycja dotyczy takiej organizacji państwa, w której priorytetem jest interes jednostki i narodu. Rozwiązanie to zagwarantuje obywatelom poczucie bezpieczeństwa, a stosunki międzynarodowe z innymi państwami i organizacjami nastawi na partnerstwo oraz wzajemne traktowanie w sprawiedliwy sposób.

W programie zaakcentowano najważniejsze zagadnienia dotyczące jedenastu dziedzin życia społecznego w kraju: administracji, polityki zagranicznej, praworządności, ochrony życia i zdrowia, edukacji i nauki, rolnictwa, zasobów naturalnych, infrastruktury, finansów i podatków, gospodarki oraz bezpieczeństwa narodowego.

Wspomniane dziedziny umożliwiają łączenie się różnych podmiotów w ramach Projektu, aby dzięki ich różnorodności wzbogacić i umocnić wkład dla osiągnięcia wspólnej, długofalowej wizji dobrze zorganizowanego państwa – normalnego kraju.

ADMINISTRACJA

1. Sprawne i przyjazne Państwo

Prawo i sądy służące społeczeństwu w myśl zasady domniemania niewinności oraz bezstronna i obiektywna prokuratura.

 • Uniezależnienie sądów od nacisków politycznych.
 • Kierowanie się zasadą domniemania niewinności.
 • Nowoczesna teoria dowodów sądowych podstawą prowadzenia śledztwa.
 • Wprowadzenie obywatelskiego czynnika kontroli w wymiarze sprawiedliwości.
 • Przywrócenie funkcji sędziego śledczego.
 • Objęcie sędziów wyborami bezpośrednimi i likwidacja immunitetów.

POLITYKA ZAGRANICZNA

2. Harmonijna współpraca międzynarodowa

Relacje międzynarodowe polegające na zasadach wzajemnego szacunku, poszanowania odrębności kulturowej państw i ich suwerenności decyzyjnej.

 • Promowanie idei prawa narodów do samostanowienia w sprawach własnego państwa.
 • Stosowanie zasady wzajemności w relacjach międzynarodowych i międzypaństwowych.
 • Odbudowa pozytywnych relacji z sąsiadami.
 • Rozwinięcie współpracy gospodarczej z regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Chinami i innymi pokojowo nastawionymi państwami.

PRAWORZĄDNOŚĆ

3. Niezależność sądów i bezstronność prokuratury

Prawo i sądy służące społeczeństwu w myśl zasady domniemania niewinności oraz bezstronna i obiektywna prokuratura.

 • Uniezależnienie sądów od nacisków politycznych.
 • Kierowanie się zasadą domniemania niewinności.
 • Nowoczesna teoria dowodów sądowych podstawą prowadzenia śledztwa.
 • Wprowadzenie obywatelskiego czynnika kontroli w wymiarze sprawiedliwości.
 • Przywrócenie funkcji sędziego śledczego.
 • Objęcie sędziów wyborami bezpośrednimi i likwidacja immunitetów.

OCHRONA ŻYCIA I ZDROWIA

4. Zdrowa Polska

Upowszechnienie profilaktyki zdrowotnej wśród Polek i Polaków nadrzędnym celem służby zdrowia.

 • Skuteczna służba zdrowotna.
 • Profilaktyka – leczenie przyczyn, zanim staną się chorobą.
 • Dostępność leków gwarantowana przez państwo.
 • Zdrowie społeczeństwa podstawą oceny lekarza.

EDUKACJA I NAUKA

5. Inteligentna Polska

Odbudowa edukacji i nauki gwarantem rozwoju.

 • Odbudowa kadr przez przywrócenie seminariów nauczycielskich.
 • Nauka modułami według zdolności i zainteresowań wyławiająca talenty.
 • Likwidacja testów i promowanie kreatywności oraz rozwoju osobowości.
 • Edukacja według najlepszych polskich wzorców.
 • Promowanie łacińskiego wzorca nauki opartej o dowody i twierdzenia, a nie o autorytety.
 • Promowanie interdyscyplinarności w nauce.

ROLNICTWO

6. Naturalne rolnictwo – zdrowe społeczeństwo

Naturalne rolnictwo gwarantem zaspokojenia potrzeb żywieniowych społeczeństwa i napędem gospodarki kraju.

 • Naturalność płodów rolnych podstawowym miernikiem jakości żywności.
 • Swoboda gospodarowania, w tym zarządzania własnymi płodami rolnymi.
 • Wykorzystanie nowoczesnych osiągnięć nauki i techniki do wsparcia produkcji oraz przetwórstwa tradycyjnych produktów rolno-spożywczych.
 • Samowystarczalność żywieniowa każdego powiatu, jako podstawa bezpieczeństwa obywateli.

ZASOBY NATURALNE

7. Zasobny kraj – bogaty naród

Uwłaszczone zasoby naturalne oraz racjonalne i odpowiedzialne gospodarowanie nimi, podstawą bogactwa narodu.

 • Uwłaszczenie Polaków na zasobach naturalnych z niezbywalnym, dożywotnim prawem własności.
 • Zastosowanie polskich technologii w ekologicznym i efektywnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi.
 • Pierwszeństwo wydobywania i wykorzystania rodzimych surowców przed importowanymi.

INFRASTRUKTURA

8. Infrastruktura krwiobiegiem gospodarki

Infrastruktura krytyczna niezbędną siecią elementów zapewniającą bezpieczeństwo narodu i państwa niezależnie od sytuacji.

 • Dywersyfikacja rodzimych źródeł energii fundamentem funkcjonowania gospodarki państwa.
 • Wydobycie, oczyszczanie, transport wody oraz gospodarka odpadami na poziomie lokalnym, gwarantujące bezpieczeństwo zdrowia i życia obywateli.
 • Koordynowanie kluczowych elementów państwa – w tym infrastruktury krytycznej w oparciu o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
 • Bezpłatne szlaki komunikacyjne i linie przesyłowe zagwarantowane ustawą zasadnicza.
 • Transport lądowy, wodny i powietrzny w oparciu o krajową infrastrukturę.

FINANSE I PODATKI

9. Silna waluta – stabilne finanse

Stabilność finansów państwa dzięki rozwojowi demograficznemu i suwerenności monetarnej.

 • Prawo do kreacji pieniądza wyłącznie pod kontrolą państwa, gwarantem uczciwej wymiany dóbr.
 • Zakaz tworzenia deficytu finansowego na wszystkich szczeblach państwa.
 • Opłata infrastrukturalna dla obcych podmiotów, prowadzących działalność w Polsce.
 • Stworzenie narzędzi finansowych w celu ograniczenia nadużyć przez kapitał zagraniczny.
 • Narodowy system płatności elektronicznych połączony z mechanizmem bezpośredniego przeliczania walut.
 • Preferencyjne ulgi dla rodzin wspierających wzrost demograficzny.
 • Przejrzysty powszechny podatek dla każdego obywatela.
 • Podatek przychodowy dla wszystkich przedsiębiorstw.

GOSPODARKA

10. Gospodarka narodowa

Strategiczne planowanie podstawą stabilności i rozwoju gospodarki.

 • Strategiczne gałęzie gospodarki kołem zamachowym mniejszych podmiotów.
 • Odbudowany przemysł przetwórczy wykorzystujący rodzime surowce w ramach krajowego łańcucha dostaw.
 • Rodzima nauka stymulatorem innowacyjności w gospodarce.
 • Gospodarka podporządkowana rozwojowi demograficznemu Polaków.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

11. Własna armia – bezpieczny kraj

Obronność podstawą rozwoju i strażnikiem systemu społeczno-ekonomicznego kraju.

 • Powszechność, cykliczność i ciągłość szkolenia stanów osobowych jednym z gwarantów wysokiej gotowości obronnej państwa.
 • Min. 15% społeczeństwa w gotowości do działań obronnych na rzecz kraju.
 • Gospodarka i przemysł zsynchronizowane z potrzebami obronnymi kraju.
 • Odbudowa zaplecza naukowo-technicznego na potrzeby operacyjno-strategiczne przemysłu obronnego i działań wojska polskiego.
 • Integracja wszystkich komponentów zarządzania Siłami Zbrojnymi w oparciu o bezpieczną info-sferę.

Spis treści: